Template:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ/ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ

ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵜⴳⴰ ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ,ⵜⴳⵯⵊ ⵙ 125 km ⵉ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ . ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴷⵔⴰⵔ ⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵔⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵣⵓⵍⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ. ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⴼⵓⵔⴰⵔ ,ⵜⵍⵍⴰ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵇⴷⴰⴼⵉ, ⵜⴼⵖ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴷⵉ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18/2/2011.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖEdit

ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴹⵉⵡⵏ (17000) l ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵰ ( ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ…)