Talk:Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ

Latest comment: 2 years ago by 84.102.131.119 in topic ᩋᩰᨻᩮ᩠ᨶᨴᩱᨸ᩺

ᨣᩤᩴᩉ᩠ᨾᩲ᩵ edit

ᩈᨴ᩠ᨴᩋᩢᨠ᩠ᩇᩬᩁ edit

ᨴᩱ᩠ᨿ: สัทอักษร

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 16:46, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᩈᩢᨴ᩠ᨴᩋᩢᨠ᩠ᩇᩬᩁ ᨳᩪᨠᩓ᩠ᩅᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ --84.102.131.119 02:40, 19 August 2021 (UTC)Reply

ᨾᩱ᩶​ᨧᨲ᩠ᨲᩅᩤ edit

ᨸᩖᩯ ไม้จัตตวา ᨸᩮ᩠ᨶ ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ

ᨣᩬᩁ​ᨩᩲ᩶​ᨣᩤᩴ​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ ᨣᩴ​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩀᩢ᩠ᨦ​ᨯᩱ: ᨾᩱ᩶​ᨧᨲ᩠ᨲᩅᩤ ᨾᩱ᩶​ᨧᩢᨲ᩠ᨲᩅᩤ ᨾᩱ᩶​ᨧᨲ᩠ᩅᩤ ᨾᩱ᩶​ᨧᩢᨲ᩠ᩅᩤ RichardW57 (talk) 14:01, 26 May 2018 (UTC)Reply

ᨧᨲ᩠ᨲᩅᩤ ᩁᩂ ᨧᩢᨲ᩠ᨲᩅᩤ ᨲᩣ᩠ᨾᨷᩯ᩠ᨷᨷᩮᩢ᩶ᩣᨷᩣᩃᩦ ᨯᩦᩓ᩠ᩅᨴ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨻᩕᩰᩬᩡᨵᩱ᩠ᨿᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᩋᩬᨠᩈ᩠ᨿᨦᨴᩯ᩶ᩅ᩵ᩤ จัด–ตะ–วา --84.102.131.119 02:40, 19 August 2021 (UTC)Reply

ᩈᨠᩫ᩠ᨯ edit

RichardW57 (talk) 19:28, 2 June 2018 (UTC)Reply

"ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩁ᩠ᨿᩁ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ" ᨡ᩠ᨿᩁ​ᩅ᩵ᩤ "ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨧᩯ᩠ᨠᨾᩱ᩶​ᨾᩦ​ᨲ᩠ᩅᩫᩈᨠᩫ᩠ᨯ" ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ๒๘ ᨩᩮᩬᩨ᩵ᩅ᩵ᩤᨣᩤᩴ​ᨳᩪᨠᨲᩬ᩶ᨦ -- RichardW57 (talk) 13:31, 1 July 2018 (UTC)Reply

ᩋᩰᨻᩮ᩠ᨶᨴᩱᨸ᩺ edit

ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ: OpenType

ᨴᩱ᩠ᨿ: โอเพ็นไทป์

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 11:04, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᨲ᩠ᩅᩫ p ᨤ᩠ᩅᩁᨷᩕ᩠ᨿᨷᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫ ᨻ ᨻᩕᩰᩬᩡ ᨻ ᩁᩂ ᨸ ᩈ᩠ᨿᨦᨻ᩠ᨿᩢᨬ᩠ᨩᨶᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦᨷᩴᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨶ ᨷᩴᨧᩣᩴᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩶ᩬᨦᨩᩲ᩶ ᨸ ᨨᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨦᩉᩣ᩠ᨠᨳᩬᨯᨲᩣ᩠ᨾᩁᩪᨷ᩼ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯ᩠ᨿᩅ ᨲᩣ᩠ᨾᩉᩖᩢᨠᨶᩲᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ (ᩁᩣᨩᨷᩢᨱᨯᩥ᩠ᨯᨵᩱ᩠ᨿ) ᨣᩴᨧᩢᨯᩱ᩶ᩅ᩵ᩤ «ᩋᩰᨻᩮ᩠ᨶᨴᩱᨻ᩼» ᨲᩯ᩵ᨳ᩶ᩣᨳᩬᨯᨲᩣ᩠ᨾᩈ᩠ᨿᨦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨣᩴᨧᩢᨡ᩠ᨿᩁᨯᩱ᩶ᩅ᩵ᩤ «ᩋᩰᨽᩮ᩠ᨶᨵᩱᨻ᩼» ᪨᪨ --84.102.131.119 02:44, 19 August 2021 (UTC)Reply

ᩁᨷ᩠ᨿᨷᨷᨭᩥᨷᨲ᩠ᨲᩥᨠᩣ᩠ᩁ edit

ᨴᩱ᩠ᨿ: ระบบปฏิบัติการ

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 11:04, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᨼᩬᨶ᩠ᨲ᩺ edit

ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ: font

ᨴᩱ᩠ᨿ: ฟอนต์

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 11:18, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᩅᩮᩢ᩠ᨷᨷᩕᩮᩢᩣᩅ᩺ᨪᩮᩬᩥᩁ᩺ edit

ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ: web browser

ᨴᩱ᩠ᨿ: เว็บเบราเซอร์

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 16:46, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᨸᩕᩰᨠᩕᩯ᩠ᨾ edit

ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ: program

ᨴᩱ᩠ᨿ: โปรแกรม

ᨾᩦ᩵ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ: ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᨯᩲ

RichardW57 (talk) 16:46, 9 June 2018 (UTC)Reply

ᨾᩱ᩶ᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩺ᨡᩧ᩠᩶ᨶᩃᩨ᩶ edit

ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩂᩇ (ᨩᩨ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ): TAI THAM SIGN KHUEN-LUE KARAN

ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ​ᨷ᩠ᨾᩦ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ ᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ᩺ (ᨽᩣᩈᩣᨷᩤᩃᩦ: ᨠᩣᩁᨶ᩠ᨲ ᨸᩖᩯ​ᩅ᩵ᩤ ᩈᩥ᩠ᨶ​ᩋᨠ᩠ᨡᩁ) RichardW57 (talk) 20:02, 13 June 2018 (UTC)Reply

ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᩅ edit

ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩉᩣ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫ ᩅ ᩁ᩠ᨿᨠ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ RichardW57 (talk) 07:48, 18 June 2018 (UTC)Reply

ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᨷ ᨾ ᩈ edit

U+1A5C, U+1A5D ᩓ U+1A5E ᨩᩨ᩵​ᨴᩯ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ -- RichardW57 (talk) 21:22, 12 August 2018 (UTC)Reply

ᨦ ᩓ ᨻ ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ edit

U+1A59 ᩓ U+1A5A ᨩᩨ᩵​ᨴᩯ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ -- RichardW57 (talk) 21:22, 12 August 2018 (UTC)Reply

ᨾᩱ᩶ᨠᩲᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ edit

ᨠᩲ U+1A72 TAI THAM VOWEL SIGN THAM AI ᩁ᩠ᨿᨠ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ? ᨴᩦ᩵​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩱ᩠ᨿ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᩁ᩠ᨿᨠ​ᩅ᩵ᩤ​ᩈᩕ​ᩋᩲ​ᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ​ᩓ​ᩁ᩠ᨿᨠ​ᩅ᩵ᩤ​ᨾᩱ᩶​ᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ -- RichardW57 (talk) 17:21, 19 August 2018 (UTC)Reply

ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨡ᩠ᨿᩁᩃᩡᨩᩨ᩵ edit

ᨾᩦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨣᩤᩴ​ᩅ᩵ᩤ "ᨯᩮᩬᩥᩁ" ᨸᩮ᩠ᨶ "ᨯᩮᩬᩨᩁ" ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᩈᩕ​ᨻ᩠ᩅᨠ​ᨶᩦ᩶​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵​ᨯ᩠ᨿᩅ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩁᩂ​ᩈᩬᨦ​ᨩᩨ᩵​ᨠᩬᩴ᩵ ᨣᩨ᩠ᩅ᩵ᩣ ᨾᩱ᩶ᨠᩮᩬᩥᩋ ᨠᩢ᩠ᨷ ᨾᩱ᩶ᨠᩮᩬᩨᩋ --RichardW57 (talk) 07:42, 30 June 2018 (UTC)Reply

Return to "Wp/nod/ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ" page.