အိဉ်စျူဗေတာ: ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ

This page is a translated version of the page Incubator:Wikimedia projects and the translation is 100% complete.

ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်းနဝ်ꩻ စီႏမံႏဖန်ဖြယ်ဖေႏဒျာႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါစွုမ်ႏအလင်တောမ်ႏ အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏဒျာႏသွူ:

ဝီခီပီးဒီးယား
အငိုꩻလို့တဝ်း ကျမ်ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ
ဝီခီအာႏကွိုꩻ
ရောမ်ဗူႏ ငဝ်းမိန်းငွါဖိုင်ႏ
ဝိစ်သိဉ်နရီ
အငိုꩻလို့တဝ်း အဘိဓာန်ႏ တောမ်ႏ ဝေါဟာရကျမ်ꩻ
ဝီခီလိတ်ဖွူꩻဖိုင်ႏ
အငိုꩻလို့တဝ်း လိတ်ဖွူꩻသုင်ꩻကျောင်ꩻကိုတောမ်ႏ စူခွုမ်လိတ်ဖွူꩻဖိုင်ႏ
ဝီခီရွီးခိုႏ
အငိုꩻလို့တဝ်း အရွီးခိုႏ လိတ်ယာႏဖိုင်ႏ
ဝီခီသတင်ꩻ
အငိုꩻလို့တဝ်း အကျောင်ꩻခရာႏ သꩻတင်ꩻရွီးခိုႏဖိုင်ႏ
ကောင်မွဉ်း
အငိုꩻလို့တဝ်း လောင်ႏဖေႏ မီဒီယာယုင်ႏ
ဝီခီခွိုꩻဖြယ်
အငိုꩻလို့တဝ်း ယီးနယ်ဇီဝခွိုꩻခြွီဖိုင်ႏ
ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ
သွောန်ထူႏလွူꩻထွား အငိုꩻလို့တဝ်း အရွီးအခိုႏဖိုင်ႏမေတာ-ဝီခီ
ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ် ပေါင်ꩻစပ်ခြိꩻဗူႏတာႏ
မီဒီယာဝီခီ
မီဒီယာဝီခီ သော့ဝွဲး ရောမ်ဗူႏပေါင်ꩻစပ်တာႏ
ဖာဗရိစ်ခေတာ
ထွေထောင်လွောန်ꩻဖေႏ မီဒီယာဝီခီ အမာႏ
ဝီခီမနီးယား
စွုမ်ႏခမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ပွယ်ꩻမော့ꩻခွဲးအိုင်ကိုမ်ဖလုဲင်ႏဝင်ꩻ
ဝီခီပီးဒီးယား အစံꩻ
စံꩻထွား သော့ဝွဲးအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏဖိုင်ႏတာႏ
ဝီခီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးသိဉ်း
ဖောင်ဒေးသိဉ်း သွုပ်စပ်ဆွိုင်ꩻခမ်းသားဖိုင်ႏ

ထွာထဲင်းအလင်