ᱤᱱᱠᱤᱣᱵᱮᱴᱚᱨ: ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ

This page is a translated version of the page Incubator:Wikimedia projects and the translation is 100% complete.

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱨᱤᱼᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱠᱳᱴ
ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱚᱲ
ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ
ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ
ᱣᱤᱠᱤᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱯᱚᱞᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱚᱛᱚᱵ
ᱣᱤᱠᱤᱥᱳᱨᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ
ᱣᱤᱠᱤᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱨᱟᱲᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱮᱣᱨᱟ
ᱠᱳᱢᱳᱱᱥ
ᱨᱟᱲᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱟᱫᱟ
ᱣᱤᱠᱤᱡᱟᱹᱛ
ᱣᱤᱠᱤ ᱡᱤᱵᱽᱡᱟᱛ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ
ᱣᱤᱠᱤᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟᱢᱮᱴᱟᱼᱣᱤᱠᱤ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ
ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱣᱤᱠᱤ
ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱣᱤᱠᱤ ᱥᱚᱯᱷᱣᱮᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ
ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱤᱠᱮᱴᱚᱨ
ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱣᱤᱠᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱜᱽ ᱴᱨᱮᱠᱟᱨ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱮᱱᱤᱭᱟ
ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ
ᱴᱮᱥᱴ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱥᱚᱯᱷᱣᱮᱨ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱴᱮᱥᱴ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ
ᱯᱷᱟᱣᱱᱰᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱵᱽᱞᱤᱠ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ