Wy/bal/اولی تاک

< Wy‎ | bal
Wy > bal > اولی تاک
بلؤچی ویکی سپر

بلؤچی ویکی سپر تها وشهته !
مرؤچی Saturday, 2- 12-2023, وهد 23:01 (UTC)
بلؤچی ویکی سپر تها 1 مکاله هست انت۔


لاهور برلین نیویارک

بلوچستان edit

بلوچستان یک وسیئ و مزنین بهشی اینت که بی انون بی ۳ ملکی تا گپته ٬ مزنین بهش بی پاکستان تا و دیگرین بی ایرانی تا و همیرنگ یک بهشی بی اوگانستان تا موکیئت داریت ۔

رؤچ دراتکی بلوچستان edit

ای بلوچستان مزنین کیسمت اینت که بی پاکستان موکیئت داریت۔

رؤچ کپتی بلوچستان edit

ای بلوچستان دیگرین کیسمت اینت که بی ایرانی تا موکیئت داریت.

گوریچی بلوچستان edit

ای بلوچستان دیگرین بهش اینت که بی اوگانستانی تا موکیئت داریت.