Wt/tzm/ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

< Wt‎ | tzm
Wt > tzm > ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ
ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ,
ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⵏⴼⵍⵎ.

ⴰⵣⵓⵍ! ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏ. ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.


13 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ.


ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ:

ⵔⵏⵓ [[Category:Wt/tzm]] ⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⴽ/ⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.