Wt/sat/Main Page

< Wt‎ | sat
Wt > sat > Main Page

ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ


ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱲᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ(Wikitionary) ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱵᱚ ᱚᱞ ᱢᱟ᱾
This is the Santali Wikitionary. Lets we write Santali word meaning.

ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱟᱧᱡᱟ

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ 👉 : ᱦᱟᱹᱬᱩ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ Wt/sat/ᱦᱟᱹᱬᱩ ᱚᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱛᱟᱭ ᱢᱮ ᱾



ᱡᱮᱜᱮᱛᱨᱮ ᱑᱗᱖ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱾
ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱲᱟ/ᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ , ᱟᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ-ᱟ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ
ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱑,᱙᱕᱙ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱣᱤᱠᱤᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱶᱰᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤ-ᱯᱨᱚᱛᱚᱱᱠᱚ