Wt/meu/boubou

< Wt‎ | meu
Wt > meu > boubou

boubou edit

hereva anina edit

  1. Ekalesia taunianimadia ese herahia gaudia Dirava e heniamu ena Basileia ihatubuna dainai.
  2. taunimanima e heboudaemu hanua ihagoadana bona bese iha maoromarona herevadia
  3. sinavai bona tano parakadia gabudiai e varamu

ahegeregere edit

  1. Lagani ibouboudiai Ekalesia ese boubou e atoamu dubu ta ta ai.
  2. Dava kara dainai boubou e boilaia hanua lalonai
  3. maragidia ese boubou e mailaidia ima karakara gaudia bae hahedibalaidia totona