Wt/mad/dhughâl

< Wt‎ | mad
Wt > mad > dhughâl

Bhâsa Madhurâ

edit

Oca' bhârâng, sèpat

edit

dhughâl

edit
  • koros; ta' lempo
  • taghen
  • nyamana panyakè' sè èkarassa è tabu', lè-ngallè, kaḍhâng alènglèng è tabu', kennèng ètagghu' bi' tanang kalamon ḍâpa' ka eddhi'na kolè', rajâna ènga' tellor ajâm, lomrana orèng sè èkennèng panyakè' rèya ta' nyaman ngakan bân anyabâ, biyasana ètambhâi bi' pacè

Onḍhâgghâ bhâsa

edit

enjâ'-iyâ (lomra)

Sambhâdhân

edit

Kabbhi

Pertalan

edit
  • bhâsa Inḍonèsia: kurus (tidak gendut), keras (tahan), tentang nama penyakit

Conto

edit
  • Eppa' mellè sapè dhughâl
  • Bâtekka ènga bâto karang, cè' dhughâllâ
  • Bâḍâ orèng sè ècapo' dhughâl è tang dhisa

Sombher

edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 141.