Wt/mad/ḍumè

< Wt‎ | mad
Wt > mad > ḍumè

Bhâsa Madhurâ edit

Oca' sèpat, ghântè, edit

ḍumè edit

  • OS: kènè' (bhâb bhâdhân); korang lèbâr (bhâb kennengngan); bhâb bâtek
  • OG: attas nyama
  • OG: dhumèn; dhumèng; dhâmèn
  • OS: ḍumè; biyasa

Onḍhâgghâ bhâsa edit

enjâ'-iyâ (lomra)

Sambhâdhân edit

Kabbhi

Pertalan edit

  • bhâsa Inḍonèsia: kecil (tentang tubuh, tempat, perangai), demi, tatkala, biasa

Conto edit

  • ḍâpor è bengkona Sani ḍumè
  • dumè Ghustè Pangèran, engko' ta' co-ngoco
  • kabânnya'an orèng ḍume èkenneng genḍam

Sombher edit

Pawitra, Adrian. Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. 2009. Jakarta: Dian Rakyat. Kaca 147.