Wt/lus/Thlûkna chungchanga kaihhruaina

< Wt‎ | lus
Wt > lus > Thlûkna chungchanga kaihhruaina

Thlûkna hi a chunga "Special characters"/Hawrawp bîkte tihah khian kan duh duh hman tùr a awm a, a rualkhai deuhva kan hman loh chuan thil a buaithlâk viau thei a. Chuvangin he wikifiahbu-ah tal hian a lo rualkhai theih nan a hnuaia kan rawtna khu i zawm hram hram ang u.

Chhîpthlûk ^ hman dàn

edit

Hman nasat leh lutuk chuan a buai nuai thei a, chuvangin a lamdàn a buai dawn chauhvin hman tùr a ni. ^ hi hetiangah chauh hian hman tùr:

 • zûk leh hmuam tiha zûk tih rîk dàn ang chiah hian. (Chu chu thlûk tih thlûk nèn a inang.
 • Ngaihfin theih a awm lëm loh chuan hman loh a pawi lo.

Zumchho ´ hman dàn

edit
 • A ri sáng phei leh sei tiha sáng tih thlûk angah hian; entirnan: léng (Ka rawn léng dawn).
 • A ṭùl viau loh chuan hman loh tùr.

Zumthlà ` hman dàn

edit
 • Ri hniam pheiah. Entirnan: I zùnah ka uai tiha zùn tih thlûk angah hian.

Chhundun ¨ hman dàn

edit
 • Engah nge ka hriat loh lëm ang tih ang chiah hian; thlûkpui dang: I va vïn hler hlur vè?. A ri kuai chho ang chi tihna a nih chu. Kan sawiho zël dawn nia tiha zël ang chi a nih ve bawk chu.

Kawingiat ̃ hmandàn (hei hi Chǔngthal ̌-a thlâk tùr, dàn thar a ni e!)

edit

Ka kãwr ka su dáwn tih ang chîah hian. A ri küai chho, täwiah tihna a nih chu. Entirnan: A va dãnglam ve!, Thãng ka kam. Hei hi remchàn zâwkna avàngin ̌-a thlâk tum mék a ni. Ziahsâte tihdanglam a ni chho mék e.

Hnuaichhun ̣ hman dàn

edit

Hawrawp hnuaia chhunhan awm hi kher lovah pawh thlûk ṭhenkhat thliar hran nán hman ve a ṭha khawp mai. Hetiangah hian hman tùr a ni: a ri täwi, hniamah. Entirnan: Pạng lehlam, pạngkhing, tih ang chîah hian. P-A-NG tih thlûk theih dàn chi hrang hrang lo sawi tâ ila (Zoppen Club lehkhabutë, Mizo ṭawng thumal thar tih kha en bawk la)

Chungthài ̉ hmandàn

edit

I lo phei hmản em? tiha hmản tih ang chîah hian hman tùr. Entirna dang: Ka vit tlảng, A nû a chhủn chuan a pawi ngawt ang! tih te, "I pẻn ka lo hawh lawk thei ang em?"

ả, ảw, ẻ, ỉ, ỏ, ủ

Thlûkna dah loh hmanna

edit

Thlûkna dah miah loh chu ri sáng phei, täwi hatah hman tùr: "Lawichal " tiha chal hi a ri sáng phei, täwi hat a ni a, thlûkna dah a ngai lo; a thlûkna chhinchhiahna chu engmah dah loh, ti te pawhin kan chhinchhiah thei bawk ang. Enntirna dang: Mãngȧnna tiha na tihah hian thlûkna dah a ngái lo, a ri a sáng phei tawi hat a ni.

 • páng tihah hian a sáng phei
 • Tuibúr a hmuam päng mai, tihah hian a sei-kuai-chho.
 • Ka pạng a kham, tihah hian a hniam täwi hat.
 • Tui a cháwi pàng pâng mai, tihah hian ri chi hnih a awm: pàng tih hi a hniam sei, pâng tihah hian zànvâk tiha â thlûk angin.
 • Tui a hleuh pãng pãng mai, tihah hian mumãng tiha mãng tih thlûkin, emaw, naupãng tiha pãng tih thlûkin.
 • A dik lo nghâl pang tihah hian a sáng tawi hat. Hei hi thlûk thumna pạng khingpui kan ti thei àwm e.
 • I va inkhuih pảng ve, tihah hian pảng tih hi Lalpa, i lam ka rawn pản tiha thlûk nèn a inang.

Chhunhan • hmandàn

edit

Hei hi thumala lam hranna tùra dah tùr a ni, entirnan: relhru tih hi rel-hrù tiin ngê, relh-rù tia lam tùr hriat theih nán relh•rù tia ziah tùr a ni. Hei hi a thupui ziah nawnnaah chauh hman tùr (i hriatthiam loh chuan relhru tih leh bullut tih hi en la)

Hriat tùr

edit

Hei hi a dik vang ni lovin, a hmasa lama kan lo hman tawh dàn, leh Lengzèm rawt dàn zulzui a nih avangin a rualkhai theih nan kan han rawt mai a ni. Thlûkna dạh vek tùr chúan thuzịah ạ häutạk lutụk ǎng tịh a hlạuhǎwm!

Ritlang (vowel) pahnih a inzuia thlûkna dah a ngaih sï chuan a hmasa zâwkah thlûkna dah tùr; entirnan:

 • riâkmàw, ni lovin rîakmàw (thlûkna kan dah duh a nih chuan)
 • muáng ni lovin múang (mahsé muang tihah hi chuan thlûk hriatpawlhpui tùr a awm loh avàngin thlûkna dah a ngái lëm lo.)

Kan Wikifiahbu a ṭhang zel ang a, a ṭùl dàn azirin kan sawiho zël dawn nia.

Tlipna

edit

A chunga kan sawi tâk dan hmanga kan ziaha ziahdàn hrang nei chu thupui hranga ziah tùr. Entirnan: ban, bàn tih leh bán tihte hi a thlûk a hran vek avangin phêk hrang ṭheuhvah dah an ni. Chutiang bawkin: pang, pàng, páng tih leh päng tihte pawh thupui hranga ziah tùr.

Hei hi a dàn kan siam danglam nasat lutuk chuan a buai vek thei a, zawm hräm hräm i tum ang u. Ahmaa kan lo zawm tawh loh pawh muangchangin siamṭha chhawm chho zël ila.

Ka lawm e.