Wt/kne/Main Page

< Wt‎ | kne
Wt > kne > Main Page

Gamig Kayat na ay kanan

•na panday ay landok ay nen balin is an-ando wennu dakdakel ay gipan, na aagidan ya napangewan is kaiw wenno sakgod di baka wenno nuwang.

Nan english na

•Bolo

Ikanay mang-usal nu maikwani

•Usalen nan gamig nu wada patpaten ay kaiw wenno dausan isnan um-a.
  • Men tadem nan gamig sunga baken pang ay-ayam na.