Wt/kbd/Index:ТЕМ24

< Wt‎ | kbdWt > kbd > Index:ТЕМ24

2.0. Цӏыхур зыхэщӏэ, хъуапсэ, зэхэщІыкІ зиӏэщ

2.4. ЦӀыхум и жанагъыр

жаныгъэ
жыджэрыгъэ
къэгубжьыгъуафӏэ
къэпӏейтеигъуафӏэ
гуащӏэ

 • лӏы гуащӏэ

пхъашэ

 • цӏыху пхъашэ

хъыжьэ
техьэ-текӏ
ипкӏ-илъ
тэмакъкӏэщӏ

 • сабий тэмакъкӏэщӏ
 • цӏыхубз тэмакъкӏэщӏ

губжьырей

 • цӏыху губжьырей

губжьыгъуафӏэ
сабыр
ӏэдэб

 • ар ӏэдэбт

мыпӏейтей
мыгузэвэх
щэныфӏэ

 • цӏыху щэныфӏэ

ӏэсэ

 • цӏыху ӏэсэ

зэпӏэзэрыт

 • абы хьэл-щэн зэпӏэзэрыт иӏэщ
 • зэпӏэзэрыт щытыкӏэ

къайгъэншэ
вэгъзэгъ
мамыр
къэмыуӏэбжьыж
щӏыӏэ

 • жэуап щӏыӏэ
 • щӏыӏэу егъэблэгъэн

ӏэщӏыӏэ-гущӏыӏэ

 • ӏэщӏыӏэ-гущӏыӏэ зэхущытыкӏэхэр
 • ӏэщӏыӏэ-гущӏыӏэ плъэкӏэ

гупсэху

 • гупсэхуу унафэ щӏын

жан

 • акъыл жан
 • щӏалэ жан

псынщӏэ

 • абы хьэл-щэн псынщӏэ иӏэщ

жыджэр

 • ӏуэхум жыджэру хэтын

жьы зыщӏэт

 • ар икъукӏэ жьы зыщӏэт цӏыхущ

ӏэкӏуэлъакӏуэ
жьажьэ
хуэм
жьы зыщӏэмыт
гукъыдэж зимыӏэ
хьэрычэтыншэ
хьэрычэтыншагъэ
зэфӏэгъэкӏыншэ