Wt/kbd/Index:ТЕМ151

< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ151

1.5. Къабзагъэ, сэхусэплъ

1.5.1. къабзагъэ, сэхусэплъ

къабзэ

 • хьэкъущыкъу/щыгъын/щӏагъщӏэлъ/псы къабзэ

фӏей

 • ӏэ/лъэгу/хьэкъущыкъу/щыгъын/щӏагъщӏэлъ/пщӏнтӏэ фӏей

ваннэ пэш
ваннэ

 • сабий ваннэ
 • сабийр ваннэм щыгъэпскӏын
 • ваннэм зыщыгъэпскӏын
 • ваннэм итӏысхьэн

хьэмэм

 • хьэмэмым кӏуэн/зыщыгъэпскӏын
 • хьэмэмыр гъэплъын

душ

 • душым зыщыгъэпскӏын

парикмахерскэ
жьакӏэупсыпӏэ

 • жьакӏэупсыпӏэм щегъэупсын


тхьэщӏын

 • ӏэхэр тхьэщӏын

гъэпскӏын
хущӏын

 • щхьэр сабынкӏэ хущӏын

зытхьэщӏын

 • псы щӏыӏэкӏэ/сабынкӏэ зытхьэщӏын

зыгъэпскӏын
зыщыгъэпскӏын

 • хьэмэмым/ваннэм зыщыгъэпскӏын

гъэкъэбзэн

 • шоткэкӏэ гъэкъэбзэн

зыгъэкъэбзэн

жыхапхъэ
сабын

 • сабын лъапӏэ
 • дыху сабын
 • сабын ӏыхьэ (тыкъыр)
 • ӏэхэр сабынкӏэ тхьэщӏын
 • мы сабыным тхъурымбэ фӏыуэ къещӏ

шампунь
губкэ
мочалкэ
[шоткэ]]

 • дзэлъэщӏ/щыгъын шоткэ
 • шоткэкӏэ гъэкъэбзэн)

дзэлъэщӏ пӏастэ

жьын

 • щхьэцыр жьын
 • гъуджэм деж щхьэцыр щыжьын

щхьэц зехьэкӏэ

 • щхьэц зехьэкӏэ дахэ/лъагэ
 • щхьэц зехьэкӏэр зэхъуэкӏын

щхьэц зэгуэхыпӏэ
шэрэзын
гъэшэрэзын
утӏэрэзын

 • щхьэцыр утӏэрэзащ

гъэутӏэрэзын
зэщӏэутӏэрэзэн
ухуэнын

мажьэ

 • щхьэцыр мажьэкӏэ жьын
 • къупщхьэ мажьэ

бигуди
фен
щхьэцхьэху
шиньон
мажьэ
шоткэ
щоткӏэ
шытӏэн (ешытӏэ)
хуэшытӏэн (хуешытӏэ)

упсын (еупс)

 • жьакӏэр/пащӏэр/щхьэр упсын

упсэн (мэупс)
зыупсын (зеупс)
упсыжын
зыщыупсыжын

 • унэм зыщыупсыжын

егъэупсын
зегъэупсын
зыщегъэупсын

 • жьакӏэупсыпӏэм зыщегъэупсын

жьакӏэупс

 • жьакӏэупс жан
 • электрическэ/узымыуӏэ жьакӏэупс

лезвэ
щыхуэ
дыху (дыхумэ)
одеколон

 • одеколон зытеутхэн

лосьон

пудрэ
зылэн
иӏэн

 • щхьэцыр иӏэн

сэхусэплъ зыхэлъхьэн

 • сэхусэплъ зыхэлъхьэн

ӏупэщыхуэ
щыхуэн

 • ӏупэм щыхуэн

дыху

 • дыхуфӏ
 • дыху зытеутхэн

деодорант
маскэ (телъхьэн)

 • маскэ телъхьэн


лак
лэч цӏу телъхьэн

 • лэч цӏу телъхьэн

маникюр
педикюр
ӏэбжьанахуэ
лэныстэ

 • щхьэцыр/цыр лэныстэкӏэ щын

пинцет

напэӏэлъэщӏ

 • напэр напэӏэлъэщӏкӏэ лъэщӏын

бэлътоку

 • пэ зэралъэщӏ бэлътоку