Wt/kbd/Index:ТЕМ11006

< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > Index:ТЕМ11006

1.10. Щыгъынымрэ вакъэмрэ

1.10.6. щӏыӏу

щӏыӏунэ
щӏыӏу

 • щӏыӏу зэрыт бостей
 • джанэм щӏыӏу идэн
 • бэлътор щӏыӏу псомкӏи пхэн

кнопкэ
дэгъэжей
щӏыӏудэгъэжей

 • щӏыӏудэгъэжей зиӏэ курткэ


галстук

 • галстук цӏугъэнэ
 • галстукыр пхэн/тӏэтэн
 • пионер галстук

пщэдэлъ

 • пщэдэлъ зехьэн

лентӏ

 • шылэ лентӏ
 • лентӏ плъыжь
 • щхьэцыр лентӏкӏэ пхэн

щхьэпыщӏэ
бгырыпх

 • гъуэншэдж фэ бгырыпх
 • бгырыпх зиӏэ бостей
 • бгырыпх щӏэлъхьэн
 • бгырыпхыр пхэн
 • бгырыпхыр зыщӏэпхэн/зыщӏэхын
 • бгырыпхыр щӏэкъузэн

сумкэ

 • ахъшэр сумкэм илъхьэн
 • цӏыхубз сумкэ

хьэпшыпылъэ

 • цӏыхубз хьэпшыпылъэ

ӏэлъын

 • дыщэ ӏэлъын
 • мыщӏэ зэрыс ӏэлъын
 • ӏэ сэмэгум илъу ӏэлъын зехьэн

щыгъэ

 • щыгъэр блэн

тхьэгъу

 • дыщэ тхьэгъу

щӏакъуэ баш