Wt/kbd/тхын

< Wt‎ | kbd
Wt > kbd > тхын

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕ

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭ

 • IPA [txǝn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭ

 • [тх] + -ы + -н

СПРЯЖЕНЭ

МЫХЬЭНЭ

 1. ХьэрфкӀэ макъ, псалъэ гуэрхэр [тхылъымпӀэм] къыщыгъэлъэгъуэн.
 2. Зэхэлъхьэн, елэжьын (п. п. усэ, рассказ, роман, научнэ лэжьыгъэ гуэр н.).

ЩАПХЪЭХЭР

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Къабзэу етх.
 • Дахэу тхын.
 • Усэ тхын.
 • Тхылъ тхын.
 • Сочиненэ тхын.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • тхын: 1. write sth 2. compose, put together, draw up sth
 • Къабзэу етх: write a clean draft of sth
 • Дахэу тхын: write beautifully, have nice handwriting
 • Усэ тхын: write a poem
 • Тхылъ тхын: write a book
 • Сочиненэ тхын: write a composition
УРЫСЫБЗЭ
 • тхын: 1. написать что-л. 2. сочинить, составить что-л.
 • Къабзэу етх: написать начисто
 • Дахэу тхын: написать писать красиво
 • Усэ тхын: наприсать стихотворение
 • Тхылъ тхын: написать книгу
 • Сочиненэ тхын: написать сочинение

БИБЛИОГРАФИЕ

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.