Wt/kbd/зэгурыӏуэн

< Wt‎ | kbdWt > kbd > зэгурыӏуэн

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ГЛАГОЛ ЛЪЭМЫӀЭС

ЭТИМОЛОГИЕEdit

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭEdit

 • IPA [zɐgʷǝrǝ'ʔʷɐn]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭEdit

 • зэ- + гуры- [Ӏу] + -э + -н

СПРЯЖЕНЭEdit

МЫХЬЭНЭ

 1. Зэзэгъыу, зэгунэсу щытын.
 2. ЗэувэлӀэн, зы Ӏуэхур къызэдащтэн.
 3. ЗэрыщӀэн (мурадкӀэ, гухэлъкӀэ).

ЩАПХЪЭХЭРEdit

 • Степан Игнатьевичрэ Михаил и адэмрэ зэгуроӀуэ, чэтэн щащӀ фабрикэ къызэрагъэпэщыну. Шортэн Аскэрбий
 • А хъыджэбзитӀыр [Саримэрэ Наташэрэ] бзэкӀэ зэгурымыӀуэми, я псэр фӀыуэ зэрылъэгъуат. КӀыщокъуэ Алим

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Унагъуэр зэгурыӀуэу, зэдэӀуэжу мэпсэу.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • зэгурыӏуэн: 1. be in agreement, at peace with each other; be friends 2. come to, reach a mutual agreement with each other 3. understand each other
 • Унагъуэр зэгурыӀуэу, зэдэӀуэжу мэпсэу: the family lives together in peace and harmony.
УРЫСЫБЗЭEdit
 • зэгурыӏуэн: 1. быть в согласии, в мире друг с другом; быть дружными 2. договориться друг с другом; прийти к согласию 3. понимать друг друга
 • Унагъуэр зэгурыӀуэу, зэдэӀуэжу мэпсэу: семья живет в мире и согласии.

БИБЛИОГРАФИЕEdit

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.