Wt/kbd/ефэгъуэ

< Wt‎ | kbdWt > kbd > ефэгъуэ

АДЫГЭБЗЭ (КЪЭБЭРДЕЙ-ШЭРДЖЭСЫБЗЭ)

ПСАЛЪЭ ЛЪЭПКЪЫГЪУЭ: ЩЫӀЭЦӀЭ

ЭТИМОЛОГИЕEdit

КЪЭПСЭЛЪЫКӀЭEdit

 • IPA [je:ˈfɐʁʷɐ]

ПСАЛЪЭ ЛЪАБЖЬЭEdit

 • е- + [ф] + -э + -гъу + -э

СКЛОНЕНЭ

Закъуэ бжьыгъэ Куэд бжьыгъэ
Мыбелджылы Белджылы Мыбелджылы Белджылы
Именительнэ: ефэгъуэ ефэгъуэр -- ефэгъуэхэр
Эргативнэ: ефэгъуэ ефэгъуэм -- ефэгъуэхэм
Послеложнэ: ефэгъуэкӀэ ефэгъуэмкӀэ ефэгъуэхэкӀэ ефэгъуэхэмкӀэ
Обстоятельственнэ: ефэгъуэу ефэгъуэрауэ ефэгъуэхэу ефэгъуэхэрауэ

МЫХЬЭНЭ

 1. Зыгуэрым щефэ зэман.
 2. ЗэкӀэ узэфэ хъун (п. п. хущхъуэ), зэкӀэ узэфэну пхузэфӀэкӀ.

ЩАПХЪЭХЭРEdit

 • Псышхуэр благъуэм зэ ефэгъуэ хурикъуакъым. ӀуэрыӀуатэ, фольклор

ПСАЛЪЭ ЗЭПХАХЭР

 • Шей ефэгъуэ.
 • Хущхъуэ зэ ефэгъуэ къэщэхун.

НЭГЪУЭЩӀЫБЗЭКӀЭ ЗЭДЗЭКӀАХЭР

ИНДЖЫЛЫБЗЭ
 • ефэгъуэ: 1. time to drink sth 2. dose of sth liquid (for example, medicine)
 • Шей ефэгъуэ: time to have tea
 • Хущхъуэ зэ ефэгъуэ къэщэхун: buy one does of medicine.
УРЫСЫБЗЭEdit
 • ефэгъуэ: 1. время пить что-л. 2. доза приёма чего-л. жидкого (напр. лекарства)
 • Шей ефэгъуэ: пора пить чай.
 • Хущхъуэ зэ ефэгъуэ къэщэхун: купить одну дозу лекарства.

БИБЛИОГРАФИЕEdit

 • Апажэ М. Л., КӀуэкӀуэ Ж. Н. Адыгэ-урыс псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2008.
 • БищӀо Б. Ч. Адыгэбзэм и псалъэгъэнахуэ. Налшык: «Эльбрус», 2015.
 • БищӀо Б. Ч., Къумыкъу Д. М., ТӀымыжь Хь. Т. ЕджапӀэхэм папщӀэ урыс-адыгэ псалъалъэ. Налшык: «Эльбрус», 2013.
 • Джаурджий Хь. З., Сыкъун Хь. Хь. Урыс-адыгэ школ псалъалъэ. Налшык: «Нарт», 1991.
 • Къэбэрдей АССР-м и министрхэм я советым деж щыӀэ Къэбэрдей научно-исследовательскэ институт. Къардэн Б. М., БищӀэу А. Т. Урыс-къэбэрдей-шэрджэс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1955
 • Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и министрхэм я советым и деж щыӀэ Къэбэрдей-балъкъэр научно-исследовательскэ институт. Апажэ М. Л., Багъ Н. А., Багъ П. М., Балъкъэр Б. Хь, КӀуэкӀуэ Ж. Н., ЖьэкӀэмыхъу Хь. Хь., Урыс Хь. Щ. Къэбэрдей-урыс словарь. Москва; Иностраннэ, национальнэ словархэр щытырадзэ государственнэ тхылъ тедзапӀэ, 1957
 • Россием щӀэныгъэхэмкӀэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щӀэныгъэ центрым гуманитарнэ къухутэныгъэхэмкӀэ и институт. Адыгэбзэ псалъалъэ. Москва: «Дигора», 1999.
 • Табухов Х. К. Толковый русско-кабардино-черкесский словарь. Нальчик: Издательлский центр «Эль-Фа», 2006.
 • Шэрджэс Алий. Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр. Адыгэ псалъэгъэнахуэм щӀыгъужыпхъэхэр. Налшык: Изд. КБИГИ, 2009.