Wt/glk/گت ولگ

< Wt‎ | glk
Wt > glk > گت ولگ
ویکی واژه
خوش بومویید

ویکی واژه ایته آزات فرهنگ نؤمه ایسسه که اونه مئن شمه تینید شیمه لوغته معنی دونبال واموجید ؤ اونه تلفوظ ؤ دیگر چیزؤنه بینید؛ اگر بخأید، شمه تینید او واژه معنیه، دیگر زوانؤنه مئن نی بینید. اگر امه بتؤنیم امه گیلکی زوانه واژأنه ئره وارید بوکونیم، تینیم ایته خوجیر دیکشنری جه امه زوان بدأریم. اگر شمه ایته واژأ اینه معنی امره اره بنأید، همه کس تینن شیمه واژأ بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه واژأ دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه خبره بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. شمه تینید شیمه کاره جه شیمی محلی زوان سرأگیرین. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی واژه سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

لوغات: edit

Wt/glk/آبچین , Wt/glk/اسؤنه , Wt/glk/افتؤزردی , Wt/glk/ببیشته باقله , Wt/glk/بزم لافند , Wt/glk/بور کله , Wt/glk/بيور , Wt/glk/پا تاوه , Wt/glk/پایه , Wt/glk/تومان , Wt/glk/جيم , Wt/glk/چکر , Wt/glk/چلک , Wt/glk/چم , Wt/glk/چموش , Wt/glk/چوماغ , Wt/glk/چونچی چوب , Wt/glk/خورتاب , Wt/glk/داز , Wt/glk/دامؤن , Wt/glk/دپار , Wt/glk/دم تن , Wt/glk/زم , Wt/glk/سؤن , Wt/glk/سک واش , Wt/glk/سلی , Wt/glk/سواهين , Wt/glk/سوروف , Wt/glk/شؤ , Wt/glk/شرم , Wt/glk/شواله , Wt/glk/فکال , Wt/glk/فوکا , Wt/glk/قاش , Wt/glk/کاسپين , Wt/glk/کرک , Wt/glk/کلسيا , Wt/glk/کولؤم , Wt/glk/کومه , Wt/glk/کونوس , Wt/glk/کونوس دار , Wt/glk/کیله کش , Wt/glk/گیل آمارد , Wt/glk/گرمالود , Wt/glk/نمد کولا , Wt/glk/وشکته , Wt/glk/واش وازئی ,

خاخورؤن edit

گیله ویکی ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی

ویکی واژه ایته آزات دیکشنری ایسسه که اونه مئن شمه تینید شیمه لوغته معنی دونبال واموجید ؤ اونه تلفوظ ؤ دیگر چیزؤنه بینید؛ اگر بخأید، شمه تینید او واژه معنیه، دیگر زوانؤنه مئن نی بینید. اگر امه بتؤنیم امه گیلکی زوانه واژأنه ئره وارید بوکونیم، تینیم ایته خوجیر دیکشنری جه امه زوان بدأریم. اگر شمه ایته واژأ اینه معنی امره اره بنأید، همه کس تینن شیمه واژأ بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه واژأ دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه خبره بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. شمه تینید شیمه کاره جه شیمی محلی زوان سرأگیرین. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی |}