Wt/blk/ကဝ်ႏ

< Wt‎ | blk
Wt > blk > ကဝ်ႏ

ပအိုဝ်ႏ

နာမ်ႏ

Wt/blk/ကဝ်ႏ (transliteration needed)

  • ကဝ်ႏဗို (သုင်ꩻအီအမိဉ်ꩻထျꩻ)
  1. တောမ်ႏ အတုဲင်၊ အပင်ပေႏ၊ အလာႏ စတဲင် ကပါဒါႏ အပြဝ်ႏကဝ်ႏလုဲင်ꩻပုင်ႏ အမိဉ်ꩻခံႏဆꩻငါ။ ကဝ်ႏတင်ႏ၊ ကဝ်ႏတဖြေ...။
  1. အဝ်ႏအမွူးစတဲင်လောင်းကို ဖေႏကပွာꩻနွောင်ꩻ အစွိုးအခြွီတဲင် ကတုဲင်လွဉ်ဒါႏ အတုဲင်အကဝ်ႏ။ ကဝ်ႏတုဲင်။
  1. တဲက်တွိုင်ꩻဖန်ဟဲ့ꩻဒါႏ ပကီႏကဝ်ႏလုဲင်ꩻတဲ့ꩻထာꩻရုက်(ပန်းပု)ထာꩻဒါႏ စူမုꩻသုခုမအနုပညာႏ။ ကဝ်ႏလုဲင်ꩻ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ

ပအိုဝ်ႏ

ကြိယာႏ

  • ကဝ်ႏ
  1. ကဲဉ်းအာ ထာꩻမွူးထာꩻပေႏဖုံႏ အစွိုးအခြွီကလꩻနွောင်ꩻဒါႏခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ အကဝ်ႏ ကဝ်ႏလွဉ်။
    ထာꩻခွꩻခိင်ႏနဝ်ꩻ အေင်ခေꩻကဝ်ႏ ကဝ်ႏလဲဉ်းသွူ။

ဘာႏသာႏပြန်ႏ