Wq/si/චව් චව්

< Wq‎ | si
Wq > si > චව් චව්
Wikipedia:si
Wikipedia:si
සිංහල විකිපීඩියා ලිපිය කියවන්න​:


කියමන් edit

 
 ඕක නම් කවදාවත් හරි යන්නේ නෑ. 
— චව් චව්