Wq/mzn/گت ولگ

< Wq‎ | mzn
Wq > mzn > گت ولگ

مازروني ويکي بئوته ره خش بموني! مازروني ويکی بئوته تا اسا 3تا بنویشت دارنه. ويکي بئوته اتا جا هسه که ونه دله گت آدمون بئوته ره نويسنه اگه شما خانني اتا از گت آدمون بئوته ره اينجه بنويسين تونني اونتا گت آدم نوم ره پاييني کادر دله بنويسين ئو بعدن ونه زير دوکمه ره کليک هکنين.فقط ونه اينايي ره که زير بنويشت هسه رعايت هکنين:

  • شمه ولگون ونه اينتا پسوند ره دارن:wq/mzn/
  • ولگوني ره که درس کنني وشون آخر اينتا ره بنويسين: