Wq/glk/گت ولگ

< Wq‎ | glk
Wq > glk > گت ولگ
ویکی بگوته
خوش بومویید

ویکی بگوته ایته آزات جیگا ایسسه که شمه تینید اونه مئن بگوتأنه سرأدید، بگوتأن گپؤنی ایسسن کی پوربارؤمعنی ایسسن ؤ شمره، شیمی کار ؤ زیندیگی دیرین رانمایی کؤنن؛ بگوته تینه جه ایته پیلله کس ببی یا نه، ئره او چی کی موهیم ایسسه اینه کی او گب چیزی خو امره بدأری یا بشای اونه جی لیذت بوردن. اگر شمه ایته بگوتأ اره سرأدید، همه کس تینن شیمه بگوتأ بوخؤنن ؤ نی هر کی تینه شیمه بگوتأ دچین واچین بوکونی، هوتؤری کی شمه نی تینید دیگرؤنه بگوتأ بوخؤنید یا دچین واچین بوکونید. ای جیگا هله آزمایشی را دکته دره ولی ای به ای معنی نیه کی بزین شیمه بنویشتأن خأ دس جی بشی

اگر کی خأنید امی ویکی بگوته سرأگیری، وا بشید ائره[۱] ؤ بزین "edit" سر کلیک بوکونید و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوان اینگیلیسی اؤره بنأین. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی بوکونید

جه:

edit

- /wq/glk/هسا شر جه جلیل قیصری

- /wq/glk/هسا شر جه محمد داودی

- /wq/glk/هسا شر جه موسی قمی اویلی

- /wq/glk/هسا شر جه اردشیر پرهیزکار

- /wq/glk/هسا شر جه بهروز وندادیان

- /wq/glk/هسا شر جه حمید فرحناک

- /wq/glk/هسا شر جه دریایی لنگرودی

- /wq/glk/هسا شر جه دکتر مجتبی روحانی «م.مندج»

- /wq/glk/هسا شر جه رحیم چراغی

- /wq/glk/هسا شر جه رضا چراغی

- /wq/glk/هسا شر جه رمضان واقف کودهی

- /wq/glk/هسا شر جه علی اکبر مرادیان گروسی

- /wq/glk/هسا شر جه علی رضا حسن زاده

- /wq/glk/هسا شر جه علی میزباذل«منصور»

- /wq/glk/هسا شر جه غلامحسن عظیمی

- /wq/glk/هسا شر جه غلامرضا مرادی

- /wq/glk/هسا شر جه کامبیز صدیقی

- /wq/glk/هسا شر جه کریم مولاوردیخانی

- /wq/glk/هسا شر جه محمد بشرا

- /wq/glk/هسا شر جه محمد تقی پوراحمد جکتاجی

- /wq/glk/هسا شر جه محمد دریایی لنگرودی

- /wq/glk/هسا شر جه محمد دعایی

- /wq/glk/هسا شر جه محمد رضا خیر خواه

- /wq/glk/هسا شر جه محمد فارسی

- /wq/glk/هسا شر جه نادر زکی پور

- /wq/glk/هسا شر جه نقی بارور غازیانی

- /wq/glk/هسا شر جه هوشنگ عباسی

- /wq/glk/هسا شر جه وارش فومنی

- /wq/glk/نیچه بگوتأن

- /wq/glk/امیر پازواری بگوتأن

خاخورؤن

edit
گیله ویکی ویکی دانشگا ویکی واژه ویکی بگوته ویکی کیتاب ویکی خؤنی ویکی زیست ویکی خبر ویکی تیلمبار پیلله ویکی
گیله ویکی
ویکی دانشگا
ویکی واژه
ویکی بگوته
ویکی کیتاب
ویکی خؤنی
ویکی زیست
ویکی خبر
ویکی تیلیمبار
پیلله ویکی
گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی گيلکی اينگيليسی گيلکی اينگيليسی اينگيليسی