Wq/bcl/Steve Jobs

< Wq‎ | bclWq > bcl > Steve Jobs

Mga SambitEdit

 
Steve Jobs
  • Limitado an saindong panahon, kaya dai nindo iyan pagsayangon sa buhay nin iba. Dai maglaom sa opisyal na doktrina-na nabubuhay sa mga resulta kan kaisipan nin ibang tawo. Dai pagtugotan an ribok kan mga opinyon nin iba na pogolan an saindong panlaog na tingog. Asin an pinakamahalaga, magkaigwa kan kosog nin boot na sunodon an saindong puso asin pag - adal.
 
Nagsusugal kami sa samong [bision], asin mas gusto ming gibohon iyan kisa gibohon an "me too" na mga produkto.