Wp/zgh/ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
Warzazat
Kasbah Taourirt in Ouarzazate 2011.jpg
ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⵍⵍⵓⴽⵉ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 71 067 (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: ورزازات) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Ouarzazate) ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵜⵓⵜ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜEdit

ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵍⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1928 ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴳ ⴷ ⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⵙⴼⴰⴳⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵣ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⵉⵙⵍⵍⵎ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵎⵜⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵎ ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰEdit

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ. ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[1] ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓ ⵃⴷⴷⵓ. ⵜⵍⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006[2].

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰEdit

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜEdit

ⵉⵙⵖⵏⴰⵏEdit

  1. http://www.studiosatlas.com/
  2. https://web.archive.org/web/20151231152909/http://www.almaouja.com/ouarzazate/info/faculte-polydisciplinaire-ouarzazate