Wp/zgh/ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵟⴰⵊⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
Wp > zgh > ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏ (ⵙ ⵜⴻⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵜ: Тоҷикистон) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜⴰⵣⵉⵜ ⴷⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏ
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013, ⵜⵍⵍⴰ ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 98 ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 143,100 ⴽⵎ², ⴷ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 96 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ. ⵜⵙⵙⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴷ ⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⴳⴰⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ، ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴱⵕⵓⵏⵣⵉ، ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴰⴹⵏ ⴹⴹⴼⴰⵔⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵢⵏⵅⵜⴰⵍⴼⵏ، ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵙ، ⴷ ⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜ، ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜⵜⴰⵏⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ، ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵢⵜ. ⵏⴱⴰⴹⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ، ⵏⵏⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⵎⵉⵏⵉⵜ، ⴷ ⵙⵙⴰⵎⴰⵏⵢⵓⵏ، ⵜⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵍⵉⵜ، ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵜⵉⵎⵓⵔⵉⵜⵜⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ. ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴱⴹⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ „ ⵟⴰⵊⵉⴽⵙⵜⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵣⴰⵔⵓⴳⵜ ⴳ 1991. ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵎⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1992 ⴰⵔ 1997 ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴰⵎⵏⵖⵉ، ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⵔⴰⵔ ⴰⵙⵕⴰⵚⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵢ ⵙⵙⵓⵔⴼⵏ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔ.

ⵉⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵢⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⴰⵖⵔⴼ ⵉⵜⵢⵓⵙⴰⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵙⵍⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ "ⴰⵎ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵢⵏⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏⵉⴼⵖⴰⵏⵉⵢⵏ " ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷ , ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ، ⵡⵚⴼⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ،ⴰⵏⵎⵓⴷⴷⵓ ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵣⵡⴰⴳ ⵖⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴷⵅⵛⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ .

ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⴳ ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵢⵏ ⵓⵖⴰⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵢⵏ، ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵜ، ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵓⵔⵉⵜⵜⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵜⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ، ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ. ⵓⵎⵥⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 90٪ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵄⵜⴰⵎⴰⴷⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⵏⵉⵎⵏⵢⵓⵎ ⴷ ⵍⵇⵟⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1266 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵙⴳ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵜⵎⵙⴰⵖⵜ) ⴷ 136 ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ.