Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ (Español) (ⵏⵖ :Castellano) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ، ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵙⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⵜⵓⵔⵉⴽⵓ , ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵎⵙⵍⴰⵢ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵊⴰⵔ 322 ⴰⵔ 400 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⴽⵓⴷⵢⵉⵔⴰ، ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ. ⵜⴼⵙⵔ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ، ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ، ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ، ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ، ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵜⴰⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ (ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ) ⵙⵙⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉⴱⵉⵔⵉⵢⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ) ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

Chronological map showing linguistic evolution in southwest Europe

ⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ، ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ (ⵉⵇⵓⵟⵉⵢⵏ) ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ، ⵜⵙⵓⵍ ⵓⵎⵥⵏⵜⵜ ⵉⵇⵓⵟⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 711. . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 711 ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵓⵏⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ، . ⴷ ⵏⴱⴰⴹⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ ، ⴰⵔ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏEdit

ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
Hola ⵀⵓⵍⴰ ⴰⵣⵓⵍ
Hasta luego ⴰⵙⵜⴰ ⵍⵡⵉⴳⵓ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ
Adiós ⴰⴷⵢⵓⵙ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⵔ
Por favor ⵒⵓⵔ ⴼⴰⵠⵓⵔ ⵄⴰⴼⴰⴽ
Gracias ⴳⵔⴰⵙⵢⴰⵙ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ
?Hablas español¿ ⴰⴱⵍⴰⵙ ⵉⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ؟
Inglés ⵉⵏⴳⵍⵉⵙ
ⵙⵉ ⵢⵉⵀ
No ⵏⵓ ⵓⵀⵓ
?Dónde está el baño¿ ⴷⵓⵏⴷⵉ ⵉⵙⵜⴰ ⵉⵍ ⴱⴰⵏⵢⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰⴷⴰⴱ؟
?Cómo te llamas¿ ⴽⵓⵎⵓ ⵜⵉ ⵢⴰⵎⴰⵙ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴽ؟
No entiendo ⵏⵓ ⵉⵏⵜⵉⵏⴷⵢⵓ ⵓⵔ ⵓⴽⵣⵖ
Bienvenido ⴱⵢⵉⵏⵠⵉⵏⵓⴷⵓ ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⴽ
?Qué tal¿ ⴽⵉ ⵜⴰⵍ ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⵉⴷ؟
?Cómo va la vida¿ ⴽⵓⵎⵓ ⵠⴰ ⵍⴰ ⵠⵉⴷⴰ ⴰⵎⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ؟
?Y a vosotros¿ ⵢ ⴰ ⵠⵓⵙⵓⵜⵔⵓⵙ ⴽⵏⵏⵉ؟
Bien ⴱⵢⵉⵏ ⵉⵥⵉⵍ
Corán ⴽⵓⵔⴰⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ
Buenos días ⴱⵓⵏⵓⵙ ⴷⵢⴰⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ
Buenas noches ⴱⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏⵓⵜⵛⵉⵙ ⵜⵉⵎⵏⵙⵉⵡⵉⵏ
?Cuántos años tienes¿ ⴽⵡⴰⵏⵜⵓⵙ ⴰⵏⵢⵓⵙ ⵜⵢⵉⵏⵉⵙ ⵛⵃⴰⵍ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⴽ؟
? donde vive ¿ ⴷⵓⵏⴷⵉ ⵠⵉⵠⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵣⴷⴰⵖⵜ ؟
?cual es la moneda de tu pais ¿ ⴽⵡⴰⵍ ⵉⵙ ⵍⴰ ⵎⵓⵏⵉⴷⴰ ⴷⵉ ⵜⵓ ⵒⴰⵢⵙ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴽ ؟