Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵏⵓⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ Edit

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ 200 000 ⴷ 50 000 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵏⵖ. ⴹⴰⵕⵜ 2 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⵖⴷⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴼⵓⴽⴽⵙⵏ, ⴰⴼⴳ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⵔⴰⵡ, ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ :

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ Edit

ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎ Edit

ⵜⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ Edit

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ Edit

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ Edit

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏ Edit