Wp/zgh/ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

< Wp‎ | zgh(Redirected from Wp/zgh/ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ)
Wp > zgh > ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ

ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵉⵏ: ⵜⴰⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⴱⵉⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵍⵇⴰⵏⵉⵜ.