Wp/zgh/ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United Nations) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ 24 ⴽⵟⵓⵔ 1945 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴽⵜ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵔⵚⵓ ⴰⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵎⵢ ⵖⴰⵙ 51 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ ⴷⵖⵉ 193. ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ, ⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵙⴰⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ, ⴷ ⴼⵢⵉⵏⴰ.

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
Organisation des Nations unies (fr)
United Nations (en)
الأمم المتحدة (ar)
联合国 (zh)
Организация Объединённых Наций (ru)
Organización de las Naciones Unidas (es)
Flag of the United Nations.svg
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
Emblem of the United Nations.svg
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰ »[1]
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵚⴽⴰ 24 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1945
ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⵏⴱⴹⴰⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ
ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏⵜ (ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ)
ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ
ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ Biennal 2014-2015 : 5.5 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ[2]
ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ 193 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ
effectifs 41 000 (2015[3])
ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ Flag of Portugal.svg  ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ Flag of Poland.svg  Joanna Wronecka
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ Flag of Slovakia.svg  Miroslav Lajcak
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ www.un.org

ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ; ⴰⵙⴹⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[4]. ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[5]

ⵜⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ : ⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵏⴰⵍⵜ, la ⵜⴰⵙⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ : ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵏⵜⵜⵔⵓⵙⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017, ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⴷⴰⵜ 1945Edit

ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵚⵓⵏⵜ ⴰⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1889, ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1891, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵓⵏⵣⵉⴳ (ⵜⴰⵙⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⴰⵢ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1899[6]. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵜⵎⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1919 ⵙ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⴼⵉⵔⵚⴰⵢ : ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵃⴹⴹⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ. ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ 1919 ⴷ 1939 (de jure jusqu'en 1946). ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ "ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⵥⴰ" ⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ. ⵉ ⵓⵙⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴼⵔⵓⵏⴽⵍⵉⵏ ⵔⵓⵣⴼⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ 1945Edit

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

  1. (fr) ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵢⴰ. ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 24 ⵖⵓⵛⵜ 2015)
  2. (fr) ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
  3. (fr) Personnel des Nations unies.
  4. (fr) ⵜⴰⴳⵟⵟⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, www.un.org (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018)
  5. (fr) ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⵖ, www.un.org. (ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018)
  6. (fr) ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ. www.un.org. ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ ⴳ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018