Wp/zgh/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍⵎⴰⵍⵉ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⴾⴸⵍ ⵏⵉⵖ ⴽⴷⵍ, ⴱⵍⴰ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ

ⴷⵖⵉ, ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴷⴰ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵥⵍⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⵖⵔ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ. ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴷ ⵜⵉⵙⵙ 6 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⴱⴷⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵥⵓⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⵀⵉ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴱⴷⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 8, ⴰⵏⵖⵓⴱⵓ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 600 ⴷ 700 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.[1]

ⵉⵏⵜⵜⵉ

ⵉⵙⵓⵍ ⵢⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵔ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵓⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵉⵏⵖⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵉⵏⵇ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ.

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙⴳ ⵓⵥⵍⵎⴰⴹ ⵖⵔ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ.

ⵉⵙⵖⵓⵏⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵎⴰⵢⵢⵓ 2004.