Wp/zgh/ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ.

  • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⴰⵎⵥⵏ ⵙⴳ ⵉⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵢⵏ.
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ ، ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ , ⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ (CIIM)، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ .

ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1964. ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ، ⵜⵙⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1968 .

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1978، ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⴹⴰⵃⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.[1] ⵜⴱⵕⵕⵃ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵅⴷⴷⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ".[2] . ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵉ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1982.[3] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ، ⴼⴽⴰⵏ ⵍⵄⴼⵓ ⵉ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴽⵓⴱⵉⵍⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ Edit

  1. 1.0 1.1 Javier Nart i Antonio Cubillo (MPAIAC)
  2. History
  3. MIPT Terrorism Knowledge Base MIPT Terrorism Knowledge Base