Wp/zgh/ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ

ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ, ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ, ⵙ ⵜⴻⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ Prathet Thaï, ประเทศไทย ⵏⵖ Ratcha Anachak Thai, ราชอาณาจักรไทย, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵜⵓⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 514 000 ⴽⵎ². ⴷⴰⵜ 1939, ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵢⴰⵎ. ⵜⵙⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜ ⴷ ⴱⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴽⴰⵎⴱⵓⴷⵊ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵍⴰⵡⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴽⵔⵓⵏⴳ ⵜⵉⴱ (Krung Thep) (กรุงเทพฯ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ), ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴻⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴱⴰⵀⵜ. ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ ⵙⴳ 1932 ⴳ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴱⴻⴱⵏ, ⵉⴳ ⵉⵏⴹⴼⵔ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴱⵓⴷⵉ ⵉⴳ ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵙⴳ 1946, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵉⵏ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⴱⵓⵎⵉⴱⵓⵍ ⴰⴷⵓⵍⵢⴰⴷⵊ (ⵔⴰⵎⴰ 9), ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵇⵇⵓⵎⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 70 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⴽⵟⵓⴱⵔ 2016. ⵢⴰⵎⵥ ⵎⴻⵎⵎⵉⵙ ⵎⴰⵀⴰ ⴼⴰⵊⵉⵔⴰⵍⵓⵏⴳⴽⵓⵔⵏ (ⵔⴰⵎⴰ 10) ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ 1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016. ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙ 10 ⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵛⴰⴽⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴰⴹⵏ ⵙⴳ 1782.

ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ