Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ

ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ (ⵜⵉⵣⵉⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵙⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⴰⵙⵉⵏ, ⵜⵎⴽⴹⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰⵎⴽⵜ, ⴷ ⴳ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ — ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵢⴰ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ (ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵢⵜ). ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⵔⵉⵥⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ Edit

ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ Edit

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ Edit

ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ Edit

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ Edit

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ Edit