Wp/zgh/ⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏ
Republic of Sierra Leone
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : "Unity, Freedom, Justice"
ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ, ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : High We Exalt Thee, Realm of the Free


ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵔⵏⵉⵙⵜ ⴱⴰⵢ ⴽⵓⵔⵓⵎⴰ
ⴰⵎⵏⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴼⵉⴽⵟⵓⵔ ⴱⵓⴽⴰⵔⵉ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ[1]
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴼⵔⵉⵜⴰⵡⵏ
8°29.067′N 13°14.067′W
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴼⵔⵉⵜⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 71,740
ⴰⵎⴰⵏ % 1.1
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ GMT (UTC+0)
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1961
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵙⵉⵔⴰⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵖⵔⴼⵜ
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2015 7,075,641[2]
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 79.4/ⴽⵎ²
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵍⵢⵓⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 11.551 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,760 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 4.088 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 623 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 2011 35.4[4]
ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 2015 0.420[5]
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ 3166-1 SL
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .sl
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +232

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://web.archive.org/web/20151016034059/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sl.html
  2. https://web.archive.org/web/20130730173852/http://www.statistics.sl/2004_pop._%26_hou._census_analytical_reports/2004_population_and_housing_census_report_on_projection_for_sierra_leone.pdf
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=12&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614%2C668%2C638%2C674%2C616%2C676%2C748%2C678%2C618%2C684%2C624%2C688%2C622%2C728%2C626%2C692%2C628%2C694%2C632%2C714%2C636%2C716%2C634%2C722%2C662%2C718%2C642%2C724%2C643%2C199%2C644%2C733%2C646%2C734%2C648%2C738%2C652%2C742%2C656%2C746%2C654%2C754%2C664%2C698%2C666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=#cs149
  4. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf