Wp/zgh/ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵟⴰⵛⵇⴰⵏⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙⴰⵎⵔⴰⵇⵏⴷ . ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⴰⵎⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵠⵢⵉⵜⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵇⴰⵔⴰⵇⵍ ⴱⴰⴽ. ⵎⴽ ⴷⴳⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵥⴰ . ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎ. ⵢⵍⵍⴰ ⴱⵓⵅⴰⵔⵉⵙⴰⵎⵔⵇⵏⴷⵟⴰⵛⵇⴰⵏⴷⵅⵓⵔⴰⵣⵎ. ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵛⴰⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ، ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⴹ ⵏ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉⵅⴰⵡⴰⵔⵉⵣⵎⵉⵍⴱⵉⵔⵓⵏⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵙⴰⵉ ⴷ ⵣⵣⴰⵎⵅⴰⵔⵛⵉⵜⴰⵔⵎⵉⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ . ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵜ ⵎⴽ ⵢⵙⵙⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⵖⵔⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰ ⴷⴳⵙⵏ ⵢⵙⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵔⴷⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ 447.400 ⴽⵎ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 1981 ⵉⵡⴹⵏ 16.161000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ -1988 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 19.569.000، ⵉⵡⴹⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵏⵉⴳ 14.872.440 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵇⴰⵏⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1920 ⵎⴽ ⵙⵎⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵛⵇⴰⵏⴷ. ⵓⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵎⵔⵇⴰⵏⴷ. ⵓⴼⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⴳ ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⵟⴰⵛⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴼⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⵙⵉ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴽ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1987 ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.