Wp/zgh/ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ

ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⵓⴽⵔⴰⵏⵉⵜ Україна) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ . ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⴷ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ، ⴷ ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰⵍⵎⴰⵊⴰⵔ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ، ⵔⵓⵎⴰⵏⵢⴰⵎⴰⵍⴷⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵜⵔⴰⵎ، ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⵣⵓⴼ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵏ. ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1923 ⴷ 1991. ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵢⵉⴼ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ، ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵔⵓⵙ ⴽⵢⵉⴼ ، ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ، ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵍⵍⵓⵣⵣⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ، ، ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ، ⵜⴰⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ، ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵏⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵀⵏⴳⴰⵔⵉⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵢⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ (1917-1921) ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⴰⵔⵓⵙⵉ، ⵜⵍⵍⴰ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴳ 30 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1922 ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉⵜ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵙ 1945 ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵏⵎⴷⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⵜⵓⵎⵥ ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵍⵍⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵙⵓⴼⵢⵉⵜⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991.