Wp/zgh/ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ

ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ (ⵙ ⵜⴰⴱⵓⴽⵎⴰⵍⵉⵜ: Norge Norge؛ , ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵜⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵎⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⵓⵏⴷⵉⵏⴰⴼⵢⴰ ⴷ ⵊⴰⵏ ⵎⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵙⴼⴰⵍⴱⴰⵔⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ 385,252 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ , ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 5 ⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⴷ ⴳ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ,ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ , ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ، ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵣⵔ ⵏ ⵙⴽⴰⵊⵉⵔⴰⴽ. ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵔⵡⵉⵊ ⵜⴳⴰ ⵓⵙⵍⵓ. ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴱⴰⵔⵏⵜⵙ، ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵢⵓⵔⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ، ⵜⵥⵕⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ ⵜⴰⵎⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ , ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⴰⵙⵙⴽⵜⵔ ⴰⵏⵓⵔⵡⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1970 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴰⵙⵉⴳⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⵜⵔⵓⵍ ⴷ ⵍⴳⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵜⴰⵛⴰⴼⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ. ⵜⴳⴰ ⵏⵔⵡⵉⵊ ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵎⵎⵉⵎ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴰⵙⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⴱⵉⵟⵕⵓⵍ، ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏⵏⵙ، ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴰⵔⵙⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ، ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵡⵉⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴱⵉⵜⵔoⵍⵉⵜ ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴰⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ. ⴷⴻⴳ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 2007 2010، ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵡⴰⴷⵔⵉⵎⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⵓⵔⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵔⵡⵉⵊⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.