Wp/zgh/ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ,ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ (-202|202 ⴷⴰⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ) ⴰⵔ (-46|46 ⴷⴰⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ), ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ ⵇⵓⵙⵜⴰⵏⵟⵉⵏⴰ ,ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⵓⵎⵥ (ⵉⵟⵟⴼ) ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⵣⴷⴰⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ : ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ , ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵎⵛⵉⵡⵉⵔ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴼⵏⴰ ⵏ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ , ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵓⵎⵥⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵓⵔ ⵃⵎⵉⵍⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵓⵢⴰ ⴰⴼⴷ ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵇⴰⵔⵟⴰⵊ , ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ( ⵙⵜⵜⵉⴼ, ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵀⵔⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ) , ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⵙ : ⵢⵏⴱⴰⴹ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵖⴰⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵖⴰⴼ ⵉⵎⴰⵙⵉⵍⵉⵢⵏ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

 
ⵓⵎⵉⴷⵢⴰ

ⵓⵔ ⵉⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⴽⵓⴷ (ⴰⵣⵎⵣ) ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ , ⴷⴰ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵚⵔⵉⵢⵏ , ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ,ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ ⴷⵉⴷⵓ (Dido) ⵜⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍ ⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵔⴱⴰⵙ, ⵓⵢⴰ ⵢⵏⵏⴰⵜ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⵢⵓⵙⵜⵉⵏⵢⵓⵙ , ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵔⴱⴰⵙⵢⵓⴼⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⵖ ⴰⵍⵉⵙⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⵉⵖ ⴱⵉⵔⵅⵉⵍⵓⵙ ,ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵢⵜⵓⵏⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⴷⵉ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ : ⵉⵣⴷ ⵍⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⴱⴷⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ , ⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴷⵉⵙⵜⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⵎⵛⵓⵛⴽⴰⵏⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵢⵍⵎⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵔⵉⴷ ⵏⴱⴷⴻⵔ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵍⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵏⴰ ⵏⴽⴰⵔⵟⴰⵊ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵟⴰⵏⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽ , ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵙⵉⵔⵜⴰ (ⵖⵉⵍⴰ ⵇⵓⵙⵜⴻⵏⵟⵉⵏⴰ) ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴻⵏ ⵔⴰⵙ ⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ,ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵇⵓⵙⵜⴰⵏⵟⵉⵏⴰ , ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵛⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵏⵉⵖ ⴷ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ , ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⵜⵎⵉ ⵉⵡⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙⵀⴰⵏⵉⴱⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍ ⵏⵖ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵏ ⵣⴰⵎⴰ 202 (ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴼ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵏⵜⵜⴰ : (ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉ ⵉⵢⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ) ,ⵜⴻⴷⴷⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵖⵏ ⵉⴼⴻⵍ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵜⴳⴰⵜ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓ ⴰⵢⵙⴻⵔⵙⵓ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰⵏⵡⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵓⵙⵓ ⵍⴽⵓⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳ ⵉⵎⵎⴰⵜ ,ⴰⵛⴽⵓ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵊⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ , ⴽⵛⵎⵏⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵙⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵉⴱⵙⴰ ⵙⴰⵃⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵎⵥ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵔⵉⵍⴰⵙⵙⴰ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⵎⵓⵔⴰⵜ ⵏⵜⵎⵉⵏⵉⵖ ⵢⴰⵎⵣ ⴳⵯⵎⴰⵜⵙⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵎⴰⵙⵜⴰⵏⴱⴰⵍ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵣⴹⴰⵔ ⵎⴰⵙⵉⵒⵙⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⴽⵓⵙⵓ ⵎⴰⴷ ⵙⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢ ⵍⵉⵖ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴽ ⵢⴰⴷ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵢⵙ ⵉⵊⵔⵓ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵏⴽⴻⵔⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵀⴻⵔⴱⴰⵍ , ⵀⵉⵎⴻⵒⵙⵉⵍ ⵖⵉⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⴷⴰⵔ ⴰⴼ ⵜⵓⴼⴰ ⵔⵓⵎⴰ ⵎⴰⵜⵔⴰ ⵜⴽⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⴼⵓⴽⵓ ⵉⵎⵛⵉⴱⵓⴽⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ , ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵜⴰⵛⴰⵊⵉⵄⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⵓⴳⵣⴰ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵔⴻⵡⴰⵙ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔⴰⵙⴻⵏ ⵉⵇⴱⵉⵍ ⵖⴰⵢⴰⵏ.

ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ

 
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ, ⵉⵙⴽⴻⵔ ⴳ ⵙⵉⵔⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ) ⵏⵏⵙ ⵎⴽ ⵉⵙⴽⴻⵔ ⴳⵯⵎⴰⵙ , ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵢⵏⵔⵓ ⵔⵓⵎⴰ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⵙⴽⴻⵔ ⵉⵏⵖⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴱⵓⵅⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵙⴻⵔⵙ ⵉⵖⴷⴻⵔⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙ ⵉⵎⴷⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵔⵓⵎⴰ , ⵉⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⴰⴱⵏⵉⵇ (ⵍⵃⴱⵙ) ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ