Wp/zgh/ⵏⵉⴱⵓⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Japan, ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 日本 ⵏⵉⵒⵒⵓⵏ ⵏⵖ ⵏⵉⵀⵓⵏ) ⵏⵖ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⵉⴱⵓⵏⵜ: 日本国 ⵏⵉⵒⵒⵓⵏ ⴽⵓⴽⵓ ⵏⵉⵖ ⵏⵉⵀⵓⵏ ⴽⵓⴽⵓ) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵢⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵟⵓⴽⵢⵓ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ. ⵢⵉⵍⵉ ⵢⵉⵍⵍ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵜⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ 6,852 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵀⵓⵏⵛⵓ, ⵀⵓⴽⴰⵢⴷⵓ, ⴽⵢⵓⵛⵓ ⴷ ⵛⵉⴽⵓⴽⵓ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴽⴽⵓⵣⵜ ⵜⴳⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴷ, ⵜⵉⵍⵉ ⵀⵓⵏⵛⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵓⵔⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

 
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵛⵉⵏⵣⵓ ⴰⴱⵉ ⴳ 2007

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵛⵉⵏⵣⵓ ⴰⴱⵉ.

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ