Wp/zgh/ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ)
Wp > zgh > ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ (ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵙⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ،ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ، ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ، ⴷ ⵎⴰⵍⵉ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰEdit

ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵜ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵏ اكلام آۯﻧﺎﮔﻪ

ⵉⵙⵎEdit

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ".

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵡⵊ ⴷ ⴰⴳⴰⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖ, ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴳⴰⴷⵊ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵓⴷⴰⵊⵏ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⴰⴷ ⵛⵏⴳⵉⵟ.

  • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵛⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : حرب شرببة) ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ 30 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1644 ⴷ 1674 ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵓⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙⵉⵜ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵍⵎⵓⵜⴰ ⵏⴰⵚⵔ ⴷⴷⵉⵏ، ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴱⴷⴷⴻⵏ، ⴰⴷⵡⴰⵙ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵏ، ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ. ⴰⵏⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵢⵉⵡⵉⵢ ⵖⵔ ⵓⵙⵄⵔⵔⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ، ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ .