Wp/zgh/ⵎⵓⵔⵉⵙ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ)

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵓⵔⵉⵙ (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ)

ⵎⵓⵔⵉⵙ (Mauritiusⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙ
Republic of Mauritius : ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
République de Maurice : ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
Repiblik Moris : ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵜ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ : "Stella Clavisque Maris Indici"
"ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔ : ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ
ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰⵀ ⴳⵓⵔⵉⴱ-ⴼⴰⴽⵉⵎ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴱⵔⴰⴼⵉⵏⴷ ⵊⵓⴳⵏⵓⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴱⵓⵔⵜ-ⵍⵡⵉⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ
ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵓⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⴽⴰ ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⵓⵔⵜ-ⵍⵡⵉⵙ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2,040 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 169)
ⴰⵎⴰⵏ 0.7 %
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ UTC +4
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ 12 ⵎⴰⵔⵙ 1968
• ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ 12 ⵎⴰⵔⵙ 1992
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵎⵓⵔⵉⵙⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2016  1,348,242[1]
(ⵜⵉⵙ 156)
• ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2011  1,236,817[2]
• Density 618.24/ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 19)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2016 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 23.322 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18.728 ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
(ⵜⵉⵙ 66)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2016
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 13.551 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 11.004[6] ⴷⵓⵍⴰⵔ
(ⵜⵉⵙ 68)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2012) 43.9[7]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2014) 0.777[8]
(ⵜⵉⵙ 63)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵔⵓⴱⵉ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +230
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MU
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .mu

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://web.archive.org/web/20181224211252/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
  2. http://statsmauritius.govmu.org/English/StatsbySubj/Documents/Digest/Demographic13.pdf
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
  4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
  5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
  6. https://web.archive.org/web/20180214003611/http://www.econstats.com/weo/V008.htm
  7. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  8. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf