Wp/zgh/ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ

"ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ" (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Estados Unidos Mexicanos) ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: México) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ (ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ) , ⵙⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⵍⵡⵉ , ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰⴱⵉⵍⵉⵣ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ , ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 112 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ , ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ . ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ 31 ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ . ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2009 ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵓⴳⴰⵔ 1482 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ (USD)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵕⵕⴰ ، ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ (ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1994 ) ⵜⵣⴷⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣⵉ ⴰⴷⵔⴼⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

        ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ         ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
1805 5.700.000
1842 7.000.000
1880 9.600.000
1895 12.632.000
1900 13.607.000
1910 15.160.000
1921 14.335.000
1930 16.553.000
1940 19.654.000
1948 24.461.000
        ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ         ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
1950 26.282.000
1955 30.557.000
1960 34.994.000
1965 41.284.000
1970 50.695.000
1975 60.145.000
1990 81.250.000
1996 93.182.000
2000 100.350.000
2006 108.700.000
2008 109.960.000