Wp/zgh/ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ)
Wp > zgh > ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ

ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⵓⵎⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⴷⴷⵔ ⵜⵥⴰⵎⵔⴰⵡ (90) ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, (238 - 148 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ). ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏ. ⵜⵓⵖⴰ ⵜ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴷⵓⵙⵏ. ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵟⴰⵊⵏ. ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵉⵙⵖⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ; ⵉⵙⵎⵎⵔⵏⵉ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⴷ ⵉⴷⵇⵇⵉ, ⵉⵙⵙⴱⵖⵙ ⴰⵙⵖⵏⵣⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵏ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 148, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⵙⵙⴰⵏⵟⵉⵏⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ: “ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵢⴼⵔⵉⵇⵏ”.

ⵓⴷⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵏⵙⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ

 
 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ