Wp/zgh/ⵎⴰⵍⵟⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ; ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ (ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵟⵉⵜ:Repubblika ta' Malta) ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵡⴽⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ .

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

 
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ

ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷⵉ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵓⵔⵓⵒⵒⴰ, ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ, ⴷ ⵜⵓⵏⵙⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⵜⵙⵓⴷⵙ ⵙⴳ 3 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵜⵓⵣⴷⵖⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ :ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴳⵓⴷⵛ ⴷ ⴽⵓⵎⵓⵏⴰ. ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⵜⵓⵣⴷⵖⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ : ⴽⵓⵎⵓⵏⴰⵜ ,ⴼⵉⵍⴼⵉⵍⴰ, ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⴱⴹ ⴱⵓⵍⵓⵙ.

ⴰⵏⵣⵡⵉ

ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵊⴰⵔ 12 ⴷ 26 ⵜⴰⴼⵙⵏⴰ (ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ) ⵙⵉⵍⴰⵙⵢⵓⵣ(°ⵧC), ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⵉⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔ 500 ml ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ .

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵏⵉⴳ ⵏ 400000 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵔ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ 1200 ⵏ ⵜⴳⴰⵢⵢⵓⵜ ⴷⵉ Km2, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵊⵊⵓⵎⴰ (surface) ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵜⴰⵢⵏ, 94% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⵜⴰⵢⴰ ⵏ 5% ⵏ ⵉⴱⵕⴰⵏⵉⵢⵏ,

ⴰⵙⴳⴷ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵟⵉⵜ ⴰⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⵎⵉⵜ (ⴰⴼⵔⵓ-ⴰⵣⵢⴰⵜⵉⴽ) ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵜⴰⵢⵏ 60%ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵟⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵙⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

General information

ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ