Wp/zgh/ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ)
Wp > zgh > ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ

ⵜⴳⴰ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: London; ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Londres) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵣ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ. ⵉⴷⴷⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 8,673,713 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴳⵉⵙⵏ 2.7 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏⵏ ⵉⴳⵏⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ. ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 13,879,757 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵖⵔ ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵓⵜⵏ, ⴷ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ