Wp/zgh/ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵙⵓⵙⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵙⵓⵙⵉ

ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵙⵓⵙⵉ ⵏⵖ ⵍⵎⵅⵟⴰⵕ ⵙⵙⵓⵙⵉ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: المختار السوسي) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ  ⵙⴳ  ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ  ⵏ  ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ  ⵜⴰⵙⵓⵜ  ⵏ  ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ  ⴳ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ  ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴳⵔ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⴷ   ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴷ  ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⴷ  ⵍⴼⵉⵇⵀ، ⴷ  ⵜⵚⵡⵡⴰⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴽⴽⴰ  ⵜⵜ ⵉⵏⵏ  ⴷⴰ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓ  ⴳ  ⵜⵖⵓⵔⵉ  ⵙ   ⵜⵏⵣⴱⴰⵢⵜ  ⵏ  ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ.

ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵙⵙⵓⵙⵉ

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ:

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ  ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ  ⵙⵙⵓⵙⵉ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ   1900 ⴳ  ⵡⵓⵙⵓⵏ  ⵏ  "ⵉⵍⵉⵖ" ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ   ⴰⵎⵓⵣⵣⵓⵔ  ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ  ⴳ  ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⴰ  ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵜⴷⵓⵙ  ⴳⵉⵙ  ⵜⴰⵢⵔⵉ  ⵏ   ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ  ⵜⵚⵡⵡⴰⴼⵜ, ⵉⴽⴽⴰ  ⵜⵜ  ⵉⵏⵏ  ⴱⴰⴱⴰⵙ  (ⵛⵛⵉⵅ  ⵄⵍⵉ  ⵓ  ⵃⵎⴰⴷ" ⴷ  ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ   ⵏ  ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ  ⵏ  ⵉⴷⵕⵇⴰⵡⵉⵢⵏ.

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ:

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ  ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵕⵇⵢⵢⴰ ⴷ  ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ  ⵏⵏⵙ   ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵙⵙⵖⵔⴰ  ⴰⵙ   ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ  ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ  ⵏ   ⵜⵖⵔⵉ ⴷ  ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⴽⵔⴰ  ⵖ ⵍⵇⵕⴰⵏ, ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵙⴰ  ⵜⵡⴰⵍ  ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ  ⴳ   ⵎⵔⴰⵡ  ⵏ   ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ  ⴳⵔ  ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ  ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ   ⵏ   ⵍⵇⵕⴰⵏ.

ⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ   1914   ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ   ⵙ   ⵜⵙⴳⴰ   ⵏ   ⵉⴼⵔⴰⵏ   ⵢⴰⵥⵏ   ⵉ   ⵡⵓⵙⵓⵏ   ⵏⵏⵙ  ⴷ   ⵉⵍⵎⴷ  ⴷⴷⵓ  ⵏ  ⵓⴼⵓⵙ  ⵏ   ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ   ⵟⵟⴰⵀⵕ   ⵍⵉⴼⵔⴰⵏⵉ   ⵏⵏⴰ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵉⵕⵛⵎⵏ  ⴳ   ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ   ⵏⵏⵙ   ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  1918  ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ   ⵙ  ⵜⵉⵏⵎⵍ  ⴳ   ⵜⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ   ⵏ   ⵜⵖⵔⵎⵜ   ⵏ   ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴹⴰⵕⵜ  ⵏⵏⵙ  ⵙ   ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ   ⵢⵓⴷⴼ   ⵜⵉⵏⵎⵍ   ⵏ   ⴱⵏ   ⵢⵓⵙⴼ,  ⵢⴰⵏ   ⴳ   ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ  ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ   ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ   ⴳ  ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  ⴷ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵙ  ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵏⵜⵜⴰ   ⴰ   ⵖ   ⵉⵍⵎⴷ  ⴷⴷⵓ  ⵏ   ⵓⴼⵓⵙ   ⵏ   ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ   ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ.

ⴳ   ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ   1924   ⵉⴽⵛⵎ  ⵙ   ⵜⵖⵔⵎⵜ   ⵏ  ⴼⴰⵙ   ⴰⴷ  ⵉⵖⵔ   ⴳ   ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ   ⵏ   ⵍⵇⴰⵕⴰⵡⵉⵜⵉⵏ, ⴹⴰⵕⵜ  ⵏⵏⵙ   ⵉⵡⴰⵜⵙ  ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ   ⵏ   ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ  ⴷ  ⴳⵉⵙ  ⵢⴰⵡⵉ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⴳ   ⴷⴰⵔ   ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ  ⵏⵏⵙ   ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ   ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ  1928.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ   ⴷ    ⵜⵎⵙⴳⴳⴰⵔⵉⵏ:

ⵉⵙⵔⵙ    ⵓⵙⵓⵙⵉ  ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ  ⵏ  ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵏ   ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ   ⵏ   ⵙⵓⵙ   ⵏⵏⴰ  ⵉⴱⴷⴷⵏ  ⵅⴼ   ⵜⵓⵚⴽⴰ  ⵏ   ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵓⵙⵍⵉⵎ   ⴳ  ⵜⵖⵔⵎⵜ   ⵏ   ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ,  ⴷ  ⵉⴽⴽ  ⵜⵜ  ⵉⵏⵏ  ⴷ   ⴰⴳⵎⴰⵎ   ⵏ    ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ   ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ  ⵏⵏⴰ    ⵢⵓⵔⴰⵏ   ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ   ⵏ   ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ  ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ   ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ (ⴰⵙⵍⴳⵏ  ⵏ   ⵜⵡⵊⴰ).

ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ  ⴳ  07  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ  1955  ⴷ   ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ  ⵏ   ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ   ⴳ  ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ   ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ   ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ   ⴹⴰⵕⵜ   ⵏ   ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ, ⴷ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ  ⴰⵡⴷ  ⴳ  29  ⴽⵟⵓⴱⵕ  1956  ⴷ  ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ   ⴳ   ⵓⵙⵇⵙⵉⵎ   ⵏ   ⵜⴰⵊ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ   ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ  ⵙⴳ  ⴷⴰⵔ  ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ  ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ   ⵡⵉⵙ  ⵙⵎⵎⵓⵙ),  ⴷ  ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ  ⴳ  14  ⵎⴰⵕⵚ  1960  ⴷ  ⴰⵏⴱⴹⵓ  ⵓⵍⴳⵉⵏ  ⵏ   ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵉⵏ   ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ   ⴰⵍⵍⵉⵖ  ⵉⵎⵎⵓⵜ.

ⵉⵔⵉⵎ    ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ   ⴷ   ⵓⵙⵔⵜⴰⵢ

ⵉⵍⵜⵖ   ⵓⵙⵓⵙⵉ   ⴳ  ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ   ⵏ   ⵜⵖⵏⵙⴰ  ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ  ⴷ  ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ  ⵏⵏⴰ  ⴳ   ⵜⴽⵛⵎ   ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ   ⵏ   ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ   ⴳ   ⵜⴼⵔⴽⵜ  ⵏ   ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ  ⵏⵏⵙ   ⴳ   ⴼⴰⵙ.  


ⴹⴰⵕⵜ   ⵏ  ⴼⴰⵙ  ⴷ   ⵕⵕⴱⴰⵟ,  ⵢⴰⵖⵓⵍ   ⵙ  ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ  ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ  ⴳ   ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⴷ  ⵓⵙⴳⵎⵉ,  ⵢⴰⵡⵙ  ⵙ  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ   ⵏ  ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ   ⵏⵏⵙ   ⴳ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ  ⴷ  ⵜⵡⵉⵙⵉ   ⵏ   ⵉⴷ   ⴱⴰⴱ   ⵏ    ⵜⵡⵍⵍⵓⵖⵜ   ⵃⵎⴰ   ⴰⴷ   ⵢⴰⵙⵉ   ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ   ⵏⵏⵙ.

ⴳ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  1937   ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ   ⴰⵙ   ⵓⵣⵡⴰⴳ   ⵙ  ⵜⵖⵔⵎⵜ  ⵏⵏⴰ   ⴳ  ⵉⵍⵓⵍ  ⴰⵔ  1945, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⴰⴷ   ⴰ  ⵖ   ⵉⴼⵜⴰ   ⵙ   ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵢⴰⵖⵓⵍ   ⵙ   ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵏⵙ   ⵏ   ⵓⵙⵍⵎⴷ  ⵎⴰⵛⴰ  ⵓⵔ  ⵜ   ⵢⵓⵊⵊⵉ   ⵓⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ, ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ   ⵙ   ⵜⴳⵎⵎⵉ   ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ   ⵎⴰⵛⴰ  ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ  ⴳⵉⵙ  ⴳ   ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  1952  ⴷ   ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ   ⴰⵙ   ⴷⴰⵖ  ⵓⵣⵡⴰⴳ   ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ  ⵢⴰⴹⵏ  ⵙ   ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ   ⵏ   ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ   ⵏⵜⵜⴰ   ⴷ   ⵢⴰⵜ   ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ   ⵏ   ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ  ⵏ   ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵜ, ⴽⴽⵉⵏ  ⵉⵏⵏ  ⴳⵉⵙ   ⵙⵉⵏ   ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵕⵥⵎⵏ   ⵉ   ⵓⵙⵓⵙⵉ  ⴳ   ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ   1954, ⴹⴰⵕⵜ  ⵏⵏⵙ   ⵙ  ⵙⵉⵏ   ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ  ⵢⴰⵎⵥ   ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ  ⵏⵏⵙ. ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ   ⴰⵙ   ⵜⵓⴳⵜ  ⵏ   ⵜⵙⵖⴰⵏ   ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ   ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ   ⵖⵓⵔ   ⴰⴼⵔⵉⵙ   ⵓⵍⴳⵉⵏ. ⵎⴰⵛⴰ  ⵙⴳ  1960  ⵉⴼⴽⴰ  ⵜⵉⵣⵉ  ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ   ⵉ     ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵢⵜ  ⴷ   ⵓⵙⵓⵊⴷ   ⵏ   ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵏⵏⵙ   ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ   ⵃⵎⴰ   ⴰⴷ   ⵜⵜⵓⵥⵕⵉⴳⵏ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵏⵏⵙ:

ⵢⵓⵔⴰ  ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ   ⵙⵙⵓⵙⵉ  ⴽⵉⴳⴰⵏ   ⵏ  ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵖⵓⵔ  ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ  ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴳⴰⵏ  ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ  ⴳ   ⵓⵔⵣⵣⵓ   ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ   ⴷ   ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ   ⴳ   ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵛ  ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ   ⵙⵙⵓⵙⵉ   ⴳ   ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ  ⵏ  ⵜⵙⴳⴰ   ⵏ  ⵙⵓⵙ, ⵉⵙⴽⵔ   ⴰⵙⵏⵎⵍ   ⵉ  ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ  ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴽⵔ   ⴰⵙⵓⵖⵍ  ⵉ  ⵜⵓⴳⵜ  ⵏ  ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵙⴳ  ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵙ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵙⴳ  ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⵏⵏⵙ:

  • ⵍⵎⵄⵙⵓⵍ: ⵉⴳⴰ  ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰⴷ   ⵎⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ   8  ⵢⵉⴼⴹⵏ  ⵏ  ⵜⵙⵏⴰ, ⵎⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ  20  ⵏ   ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ, ⴼⴼⵖⵏ  ⴷ   ⴳⵔ 1960  ⴷ   1963.
  • ⴳ  ⵊⴰⵣⵓⵍⴰ: ⵉⴳⴰ  4   ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ,  ⴷ  ⴰⵙⵏⵓⵎⵎⵍ   ⵏ   ⴽⴽⵓⵥⵜ  ⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ  ⴳ   ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ   ⵜⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵉⵏ, ⵉⴽⵜⴰⵔ   ⵙ   ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ  ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ  ⴷ  ⵜⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ   ⴷ   ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ.
  • ⵉⵍⵖⵉⵢⴰⵜ: ⵉⴳⴰ  3  ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ, ⵉⵙⵎⵓⵏ  ⴳⵉⵙⵏ  ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⴰⵢ  ⵏⵏⵙ   ⵜⵉⵣⵉ  ⵍⵍⵉⵖ  ⴰⵙ  ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ  ⵓⵣⵡⴰⴳ   ⵙ  ⵓⴷⵖⴰⵔ  ⵏ  ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ  ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⵜⴰⵔ  ⵙ  ⵜⵙⴽⵍⴰ  ⵙ   ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ  ⴷ  ⵜⵔⵉⵡⴰⵏⵜ  ⴷ   ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ   ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ  ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ   ⴷ   ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ.
  • ⵙⵓⵙ  ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ: ⴰⴷⵍⵉⵙ  ⴰⴷ  ⵉⴳⴰ   ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ  ⵏ  ⵓⵙⴰⵎⵓ   ⵏ   ⵍⵎⵄⵙⵓⵍ, ⵉⴼⴽⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵇⵍ  ⵢⵓⵎⴰⵏ  ⵅⴼ   ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ   ⴷ   ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ  ⵏⵏⵙ   ⴷ  ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⵏⵏⵙ  ⴳ   ⵜⵙⴳⴰ   ⵏ    ⵙⵓⵙ.
  • ⵉⵍⵉⵖ  ⵣⵉⴽⴽ  ⴷ   ⵖⵉⵍ: ⵉⴳⴰ   ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⴰⴷ  ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ   ⵏ   ⵜⵎⵏⵓⴽⵍⴰ  ⵏⵏⴰ  ⵜⵙⴱⴷⴷ   ⵜⵡⵊⴰ  ⵜⴰⵛⵛⵔⵉⴼⵜ  ⴳ  ⵡⵓⵍ   ⵏ  ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ   ⵏ   ⵊⴰⵣⵓⵍⴰ  ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ  ⵙⴳ  ⵜⴰⵙⵓⵜ  11  ⵏ   ⵓⵣⵡⴰⴳ.
  • ⴰⵏⴽⵔⴰⴼ  ⵏ   ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⵉⵙⵎⵓⵏ   ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⴰⵢ  ⵏ   ⵓⵏⴽⵔⴰⴼ   ⴰⵏⵣⵔⵉⴼ   ⴹⴰⵕⵜ   ⵏ   ⵓⵣⵡⴰⴳ  ⵏⵏⵙ  ⵡⵉⵙ   ⵙⵉⵏ  ⵏⵏⴰ   ⴰⵙ   ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵍⵉ  ⴳⵉⵙ  ⵉⵎⵉⴽⴽ  ⵏ  ⵓⵙⵉⵙⵏ   ⵙ   ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ   ⵏ   ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ   ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ   ⴳ  ⵓⵣⵡⴰⴳ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ:

ⵉⵎⵎⵓⵜ   ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ   ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ  ⵙⵙⵓⵙⵉ   ⴰⵙⵙ   ⵏ   17   ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  1963  ⵙ   ⵓⵙⵔⴰⴳ  ⵏ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵏⴳⴰⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ