Wp/zgh/ⵍⵉⵙⵓⵟⵓ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵍⵉⵙⵓⵟⵓ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵓⵟⵓ
Muso oa Lesotho (ⵜⴰⵙⵓⵟⵓⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⴰⴼⵔⴰ, ⴰⵏⵥⴰⵔ, ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ
Khotso, Pula, Nala
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵍⵉⵙⵓⵟⵓ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱⴰⵜⵏⵖ
Lesotho Fatše La Bontata Rona
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵓⵟⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵉⵔⵓ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵟⵓⵜ

ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵉⵜⵙⵉ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵟⵓⵎ ⵜⴰⴱⴰⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵉⵔⵓ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵖⵔⵓⴷⵜ 30 355 ⴽⵎ²

(ⵜⵉⵙ 140)

ⴰⵎⴰⵏ % 0.0032%
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ 4 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1966
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵙⵓⵟⵓⵜⵏ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ • 99.7% ⵉⵙⵓⵟⵓⵜⵏ

• 0.3% ⵡⵉⵢⴰⴹ

ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2004)  2,031,348[1]
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 68.1/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 138)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 7.287 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 3,752 $[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.439 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,256 $[5]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2015) 54.2[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.497[7]
(ⵜⵉⵙ 160)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵍⵓⵜⵉ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +266
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ LS
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .ls

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=14&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=14&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=14&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=14&sy=2017&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  6. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=1&order=wbapi_data_value_2009%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc
  7. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf