Wp/zgh/ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ)
Wp > zgh > ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ

ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ البحرين) , ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⵓⴱⴰⴳⴳⵓ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ( Moyen-Orient ) .

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ
ⴰⵍⵎⵓⵃⴰⵔⴰⵇ ⴷⵉ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ

ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵃⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 157,474 ⵓⵎⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2010, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵔ 1 234 596 ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵜⴰⵢⵏ 54 % ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵄⵎⴰ 666,172 ⴷ ⵉⴱⵕⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜEdit

 
ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵊⵓⵔⵊ ⴱⵓⵛ
 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ

ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵉⵏⴱⴹⵉⵜ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2002, ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ “ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ” ⵖⵔ “ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ” . ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ‘ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴱⵏ’ “ مجلس النواب ” ⴷ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵛⵓⵔⴰ .

ⵉⵎⵣⴷⵉⵖEdit

1.234,596 ⴳ 2011, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⴰⵏ 1.2 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ.

ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ(570 000 ⵓⵎⴷⴰⵏ). 84 % ⵏ 666 000 ⵉⴱⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⵓⵙⵉⵏⴷ ⵣⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵉⴼⵓⵙ ⴰⵎ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ,


ⴰⵙⴳⴷEdit

ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⴰⵡⴽ ⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ. 81,2 % ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ, ⴷ 9 % ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵢⵏ, ⴷ 9,8 % ⵉⵇⵉⵎⵏ ⴹⴼⵓⵔⵏ ⵉⵙⴳⵉⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⵔ ⴹⴼⵓⵔⵏ-ⴰⵙⴳⴷ.

ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ 30 ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⵉⵙ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜEdit

  ⴰⵡⵙⴰⵜ ⴰⵖ!

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏEdit

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ
 
1. ⴰⵍ ⵃⵉⴷ
2. ⵎⴰⵏⵎⴰ
3. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⵎⵓⴹ
4. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
5. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⴰⴼⴰ
6. ⵎⵓⵃⴰⵕⵍⵇ
7. ⵔⵉⴼⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ
8. ⵊⵉⴷ ⵃⴰⴼⵚ
9. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ
10. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ
11. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔ
12. ⵙⵉⵜⵔⴰ

ⴼⵉⵔ ⵏ 3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵜⴻⵜⵡⴰⴱⴹⴰ ⵖⵔ 5 ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴽⵓ ⵢⵉⵡⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ.

ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⵉⴰⵜⵉ:

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ
 
1. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵜⴰ
2. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
3. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵇ
4. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ
5. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ