Wp/zgh/ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ

< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ)
Wp > zgh > ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ

ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ البحرين), ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⴱⴰⴳⴳⵓ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (Moyen-Orient) .

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ
ⴰⵍⵎⵓⵃⴰⵔⴰⵇ ⴷⵉ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ

ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ, ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ, ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 157,474 ⵓⵎⴷⴰⵏ.

ⴳ 2010, ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⴰⵔ 1 234 596 ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵜⴰⵢⵏ 54% ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 666,172 ⴷ ⵉⴱⵕⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

 
ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵊⵓⵔⵊ ⴱⵓⵛ
 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ

ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰ ⵉⵏⴱⴹⵉⵜ ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵃⴰⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ . ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2002, ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ “ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⵕⴱⵜ” ⵖⵔ “ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ” .

ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ‘ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⴱⵏ’ “ مجلس النواب ” ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵛⵓⵔⴰ .

ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ

1.234,596 ⴳ 2011, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳⴰⵏ 1.2 ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ.

ⴰⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ (570 000 ⵓⵎⴷⴰⵏ).

84% ⵏ 666 000 ⵉⴱⵔⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ ⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵣⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ,

ⴰⵙⴳⴷ

ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⴰⵡⴽ ⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ. 81,2 % ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵎⵏ, 9 % ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵢⵏ, 9,8 % ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ ⴹⴼⵓⵔⵏ ⵉⵙⴳⵉⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵓⵔ ⴹⴼⵓⵔⵏ-ⴰⵙⴳⴷ.

ⴷⵉ ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ 30 ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴷⵉⴳⵙ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

  ⴰⵡⵙⴰⵜ ⴰⵖ!

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⴰⴷⴱⵍⴰⵏ

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ
 
1. ⴰⵍ ⵃⵉⴷ
2. ⵎⴰⵏⵎⴰ
3. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⵎⵓⴹ
4. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
5. ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵓⴳⴰⴼⴰ
6. ⵎⵓⵃⴰⵕⵍⵇ
7. ⵔⵉⴼⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ
8. ⵊⵉⴷ ⵃⴰⴼⵚ
9. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⴷ
10. ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ
11. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵀⴰⵡⴰⵔ
12. ⵙⵉⵜⵔⴰ

ⴼⵉⵔ ⵏ 3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002 ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ ⵜⴻⵜⵡⴰⴱⴹⴰ ⵖⵔ 5 ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴽⵓ ⵢⵉⵡⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ.

ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵜⵉⴰⵜⵉ:

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ
 
1. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵜⴰ
2. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
3. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵕⵇ
4. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ
5. ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵢⴼⴼⵓⵙ