Wp/zgh/ⵊⴰⴷⵓ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵊⴰⴷⵓ

ⵊⴰⴷⵓ
جادو

30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 117٬000
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵊⴰⴷⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ, ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ. ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ/ⴱⵕⴰⵢⵔ ⵏⴽⴽⵔⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ 20 ⴱⵕⴰⵢⵔ..

ⵊⴰⴷⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵟⵟⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵓⴷⵊⵓⵏ ⵏⵏⴰⵏⴰⵙ ⵣⵣⵔⴳⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵏⴰⵏⵏⴰ ⵜⴰⵍⴰ. ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵜⵔⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵇⴰⴱⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵥⵔⵓ ⵜⵜⴰⵙⵓⵏ ⴰⵙ ⵙ ⴰⵍⵍⴰⵖ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ. ⵊⴰⴷⵓ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ : ⵎⵣⵣⵓ, ⵢⵓⵊⵍⵉⵏ, ⵜⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⵔⴰⵏ, ⵓⵛⴱⴰⵔⵉ, ⵉⵟⵔⵎⵉⵙⵏ, ⵊⵊⵎⵎⴰⵔⵉ, ⵜⵉⵎⵣⵖⵓⵔⴰ, ⵡⵉⴼⴰⵜ, ⵔⴳⵔⴰⴳ, ⴰⵜ ⵉⵏⴷⴱⴰⵙ, ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ, ⵜⴰⵎⵣⴷⴰ. ⵊⴰⴷⵓ ⴷⵉⵙ ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⵜⵜⴳⴳⵓⵏ ⵙⵉⵙ ⵓⴷⵉ ⴰⵎ ⵜⵍⵓⵙⵙⵉ. ⴷ ⴷⵉⵙ ⵜⵔⴼⴰⵙ. ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵊⴰⴷⵓ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴳⴳⵓⵏ ⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⵙ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ "ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ".